בס"ד

logo2

ALL CONTENTS UNDER RESERVE

EXPLICITLY WITHOUT PREJUDICE

 

coins-obverse

כח הציבור

 נובע מכל יחיד בעם היהודי

ללא הבדל מוצא, השקפה, או השתייכות פוליטית.

"... הדבר אותו ארגונך מנסה להשיג... היקף ודגש עבודתך..."

 ”…what your organization is trying to accomplish…scope and emphasis of your work…”

coins-mc

The Power of the Jewish Community in Israel

emanates from each individual in the Community;

regardless of country of origin, philosophical approach or political allegiance.

HEBREW FONTS

אין ספק שהדבר שהוא בפועל הוא יותר שלם ממה שהוא בכֹח

  פרישה על חו"מ סימן א'

 RADIO FREE NACHLAOT DOWNLOADS

 

מקורות

לא רבי  זעירא  כשר כל כך, אלא מילין דיוצר שמע לן ניעבדינן

דמאי פ"ג ה"ב

__וַתְּהִי בְּפִי כִּדְבַשׁ לְמָתוֹק__

 

 

מה בין נבון לחכם

מדרש ספרי דברים

 

שחיטה ותרומת הדשן°

יומא פ"ב ה"א

לשם שבו ואחלמה

יראה שמא יגרום החטא אינו מעלה

בבלי פסחים נ"ו ע"א

 

מאמר פשט הוא לן°

יומא פ"א ה"א

 

הצילני נא מיד אחי מיד עשו

בראשית רבה פ' טו:ו

 

איכות הדיון°

יומא פ"ב ה"ב

שו"ת התשב"ץ

מעלת החכם

 

 רבן שמעון בן גמליאל

 אין מחלֹקת

 טור חו"מ ריש סימן א'

 

 

 

 

סָדְנָא דְאָרְעָה חַד הוּא°

 

 

אִישׁ, עַל-הָעֵדָה

 

אלה דברי הברית

מי האיש אשר יחל להלחם

שופטים י' י"ח

ספר בנים למקום

רוח הקודש של נעשה ונשמע

 

תוספתא ב"מ יא,יב

הצמרין והצבעין, הנחתומין, החמרין והספנין

ספר החינוך

מצוה תצ"א: למנות שופטים ושוטרים

 

משנה ברורה, חזון איש

פרנסיהם: שבעה טובי העיר

שו"ע או"ח קנג

 

שומע ומדבר

שקלים פ"ה ה"א

ר' חיים בן ר' יוסף דוב סולובייצ'יק

מינויו אינו תלוי בלשכת הגזית

 

מגלה עמוקות

בג' מקומות היו יושבין הסנהדרין

פרשת ויצא

 

ובתלתא נפקין°

יבמות פ"א ה"ו

ספר מנורת המאור, רבנו סעדיה גאון

זו מינוי זקנים, שנ' ואתה תחזה...

פרשת בהעלותך

 

מהו למנות זקינים לדברים יחידים

חגיגה פ"א ה"ח

רבנו יהונתן מלוניל

כשיצא מנחם

חגיגה פ"ב מ"ב

 

מודים

ברכות פרק א הלכה ה

 

שלשה רועי בקר

ר"ה פ"ב סה"ה, סנהדרין פ"א ה"ב

רמב"ם

שופטיך ויועציך ... כבתחילה

סנהדרין פ"א מ"ג

שו"ת הרשב"א ח"ג סי' תי"ז

תקנות הקהל

 

ספר זקן אהרן, חבר המהר"י בי רב

גזירת הקהל

 

שו"ת משנת יוסף

צריך לשכנע את טובי הקהל

שו"ע יו"ד סי' רכ"ד, חו"מ קסא, ה

שו"ת מהרשד"ם - שאלה קכד

מעות המזויפים

 

שו"ת ר"י אבן מיגש

דרך הברירה

 

ר' ישראל מאיר בן משה חיים לאו

השרים הם נבחרי העם

 

ספר אסיפת הכהן

איש שר ושופט

פרשת שמות

ר"י אברבנאל

מנוי שופטים°

פרשת יתרו

ר' פנחס הלוי איש הורוויץ (הפלא"ה)

ושמת עליהם שרי אלפים

פרשת יתרו

רמב"ן

בכל מושבתיכם

במדבר פרק לה:כט

גיד מישרים למרן ר' יוסף קארו

וישראל לאו הכי, אלא בכל קרתא וקרתא

פרשת שופטים

שו"ת אבקת רוכל למרן ר' יוסף קארו

ז' טובי העיר, השעה צריכה לכך

 

ר' יונתן אייבשיץ

כנהוג בכל הקהילות

 

שו"ת פני יהושע

טובי הקהל כנשיאים

 

שו"ת הרמ"א

וכן נוהגין בכל מקום

חו"מ ב' א' בהגה

שו"ת מהר"ם שיק

המנהג בכל תפוצות ישראל

חו"מ סי' יט

שו"ת מכתב סופר סימן ה'

בכל המקומות ובכל הזמנים

 

שו"ת לבושי מרדכי

אין שום חולק

יו"ד סי' א' סעי' י"א

שו"ת מלכי בקודש

דבר פשוט הוא

יו"ד סי' קכ"ח, חו"מ סי' תמ"ז

שו"ת זקני יהודה

אפי' היתה נכונה מצד עצמה

 

שו"ת נודע ביהודה

הנעשה במעמד ז' טובי העיר

 

פנקס קהילת שנייטאן

וכן נאה וכן יאה

 

תקנות קנדיה שנת ה'קכ"ג

ואנחנו עדת ישראל נקיים

 

בית הבחירה

שבעה טובי העיר שאמרנו

בבלי מגילה כה:

שולחן ערוך

טובי הקהל, הרי הם כדיינים

חו"מ לז כב בהגה

סנהדרי גדולה

טובי העיר הוו כמו גדולי הדור

בבלי סנהדרין כ"ד ע"ב

רבי גרשון חנוך הענוך מראדזין

מלך ומושל

ביאור על ספר הזוהר, פרשת עקב

הגר"א, הרבי מליובאוויטש

וּלְמִי הַמְּלוּכָה

סנהדרין פ"ב ה"ו

ישראל קדושים לרבנו צדוק הכהן מלובלין

מספר רבבה שייך למלך

 

עיוני רש"י

הציבור של דוד המלך

פרשת כי תשא

ר' מ"מ שניאורסאן מליובאוויטש

מעלת כח הציבור

 

הרב שילה רפאל

הציבור שורר על עצמו

 

 

תקנה ונס

סנהדרין פ"א ה"ד

דעת זקנים מבעלי התוספות

תחילה בררו שרי עשרות

שמות יח,כא

אריה ליב הכהן שפירא

אחדות

שקלים

 

רבי טרפון טאה

יומא פ"א ה"א

 

שולחן שנטמא במסמר°

חגיגה פ"ג ה"ח, יבמות פ"א ה"ב

שו"ת ציץ אליעזר חלק טז סימן נד

הסמיכה מימי משה ובימינו

 

הלכות המדינה ח"ג, במ"ס ציץ אליעזר

זכות הבחירה

ברכות פ"ז ה"ב, ,קש"ע סי' קמ"ד ס"ק ו'

נפתלי צבי יהודה בן טוביה ז"ל בר אילן

פרנסים

 

ספר מעין מים ר' מרדכי עבאדי מחכמי ארם צובה

"פרנס "ראש "סנהדרין "נחשב°

במדבר א:ב

נפתלי צבי יהודה בן טוביה ז"ל בך אילן

מינו פרנס

שו"ע או"ח קנג

 

מאה שישבו להורות

הוריות פ"א ה"א, ה"ב

שו"ת אורים גדולים

הכח לחדש דבר

 

זכור ימות עולם - ר' בן ציון יאקאבאוויטש

הצורך בהצטרפות

 

תשובות התוספות

התואר "רב"

 

 

Community Club Treasuries

מעשה רב

מועדון לניוד ושמירת הון

מדריך להקמת אוצר ע"ש בן עזאי

Audio Files (in English)

מסכת ברכות

מסכת הוריות

מסכת סנהדרין

ברכות פ"ו   דף מא. – מג.

הוריות 1

סנהדרין  פרק ג   א

ברכות פ"ו   דף מג. – מה:

 

 

ברכות פ"ו   דף מה: - מז:

 

סנהדרין  פרק ג דף טו. – טז:

ברכות פ"ו   דף מז: - נ:

 

סנהדרין  פרק ג דף טז: – יח.

ברכות פ"ז   דף נ: - נא:

 

 

ברכות פ"ז   דף נא: - נג.

 

 

ברכות פ"ז   דף נה. - נו:

 מסכת פאה

 

ברכות פ"ז   דף נו: - נז.

 פאה פ"א   דף א. – ב:

 

ברכות פ"ח   דף נז: - נט:

 פאה פ"א   דף ב. – ג.

 

ברכות פ"ח   דף נט: - ס: (חלק א')

 פאה פ"א   דף ג. – ד.

 

ברכות פ"ח   דף נט: - סא. (חלק ב')

 פאה פ"א   דף ג. – ה.

 

ברכות פ"ח   דף סא. - סב.

 פאה פ"א   דף ה. – ז:

 

ברכות פ"ט   דף סב. – סב:

 פאה פ"א   דף ז: – ט.

 

ברכות פ"ט   דף סג. – סג:

פאה פ"א   דף ט. – ט:

 

ברכות פ"ט   דף סג: – סד.

 

פאה פ"ב   דף י: – יב.

פאה פ"ב   דף יב. – יג.

 

 

 

 

 

Seal

COPY-CLAIM by:jdh

סימן הק' יונתן:אמרכל

 

joomla visitor