בס"ד

מאמר בר קפרא

סנהדרין פ"א ה"ב

זעיר קטן

משנה

עיבור החדש בשלשה,

עיבור השנה בשלשה,

דברי ר' מאיר.

רבן שמעון בן גמליאל אומר:

בשלשה מתחילין,

ובחמשה נושאין ונותנין,

וגומרין בשבעה.

ואם גמרו בשלשה מעוברת.

גמרא

בר קפרא שמע כולהון מהדא:

יברכך ה' וישמרך במדבר ו:כד;

מיכן שמתחילין בשלשה.

יאר ה' פניו אליך ויחנך במדבר ו:כה;

מיכן שנושאין ונותנין בחמשה.

ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום במדבר ו:כו;

מיכן שגומרין בשבעה.

רבי יהושע בן לוי שמע כולהון מהדא:

ויקח רב טבחים את שלשת שומרי הסף;

מיכן שמתחילין בשלשה.

וחמשה אנשים מרואי פני המלך;

מיכן שנושאין ונותנין בחמשה.

ושבעה אנשים רואי פני המלך;

מיכן שגומרין בשבעה.

א"ר יונתן:

מיכן לסנהדרין גדולה של כל ישראל.

ויקח שר הטבחים את שריה כהן הראש

ואת צפניה כהן;

הרי שנים.

ושבעה אנשים מרואי פני המלך;

הרי תשעה.

וששים איש מעם הארץ;

הרי שבעים חסר אחד.

ומן העיר סריס אחד;

הרי שבעים.

אית תניי תני:

שבעים ואחד.

ויקח רב הטבחים את שלשת שומרי הסף,

ושבעה מרואי פני המלך,

וששים איש מעם הארץ,

ומן העיר לקח סריס אחד,

הרי שבעים ואחד.

ולמה קוריהו סריס?

שמסרס את ההלכה.

כתוב אחד אומר חמשה,

וכתוב אחד אומר שבעה.

להביא שני סופרי הדיינים.

עיבור החדש ריבוי חידוש.

עיבור השנה דחיית הקץ א).

שלום כלי מחזיק ברכהב).

רב הטבחים נבוזראדן.

שומרי הסף בעת קץ בעלי שם לא מקבלים הציבור ג).

אנשים מרואי פני המלך מבינים בתהליך הגאולה.

שריה כהן הראש הוא הראשון.

צפניה כהן לשון צפון, והמ"י.

וששים איש מעם הארץ מומחים בדרכי ארץ.

סריס אחד תבלין בבלי מסידרא דרב יהודה בפומדיתא אשר היה פקיד על אנשי המלחמה, כפשוטו.

זעיר סביב

א) מאדים אש מאדם באש פלדת (ע' נחום ב:ד). המזלות צנים ופחים, וקור וחום, וקיץ וחורף. צנים שנים ופחים שנים, והשאר שנים שנים. סימן גלסאמעטשבדתק כן קיץ לפחים וכן קיץ לצינים (כצ"ל ז"ק). והמלך יושב בבית החורף בחודש התשיעי (ירמיה לו).

ברייתא דשמואל הקטן פרק ד

והוא לשון המקרא מָגֵן גִּבֹּרֵיהוּ מְאָדָּם (פ' אֶדוֹמיםא) , אַנְשֵׁי-חַיִל מְתֻלָּעִים, בְּאֵשׁ-פְּלָדֹתב הָרֶכֶבג, בְּיוֹם הֲכִינוֹ; וְהַבְּרֹשִׁים, הָרְעָלוּ. [נחום ב:ד] ...שני חדשים של קיץ הם, חודש אחד בימות החמה נקרא קיץ, והחודש האחד בימות הגשמים נקרא קיץ. וז"ש כקיץ לפחים כן קיץ לצינים פי' שבימי הקור ג"כ יש קיץ. כי קַיִץ פירושו קֵץ ד. היינו או סוף ימות החמה (אדום, ז"ק) או סוף ימות הגשמים (לשון גשמיות, ז"ק).

[שבילי המקראות, תפארת צבי על ברייתא דשמואל הקטן הנ"ל]

א) הם מגני גבורי אשור שהיו אֶדוֹמים. [מהר"י קרא]

ב) ביום שהוא מוכן לצאת בצבא מצחצח רכב ברזל שלו, ולא ידעתי מהו פלדות ואומר אני שהוא מין המצחצחת ברזל יפה ויש פותרין פלדות לשון לפיד אש כדרך ההפך. [רש"י]

פלדה היא סגסוגת של מתכות, שרובה מורכבת מברזל, ומעט פחמן (0.04%-2.25%), ולעתים מוסיפים לסגסוגת הפלדה יסודות אחרים, כמו צורן, מגנזיום, מנגן, כרום וניקל. בעזרת שינוי של שיעורי תוספות אלה, אפשר להפיק סוגים שונים של פלדות בעלות תכונות מיוחדות, כמו: קשיות, גמישות, עמידות בפני חום וכימיקלים ועוד.

הפלדה מצטיינת בחוזקה ובגמישותה, לעומת הברזל. [וויקיפדיה]

ג) הרכב שהוכנו עתה מחדש למלחמה נתנו באש פלדות ( Fe2O3+Al+Ba(NO3)2) דהיינו בלפידי אש שיהיו חדשים כאילו (דגל מזויף ז"ק) הוכנו היום. [מלבי"ם]

ד) שלמה המלך ע"ה אמר ויותר מהמה בני הזהר עשות ספרים (ולא רב פעלים ז"ק) הרבה אין קץ ע"כ. ... שכתב הרב בעל שני לוחות הברית למה נקרא יצחק בשם יצחק. על שם ק"ץ ח"י. קץ הוא סטרא דשמלא כמ"ש הזוהר בפסוק קץ כל בשר בא לפני. כי ס"מ נקרא קץ הימים נותן קץ לימים ויעקב איש חי ורב פעלים וכו'. ואיתא שם במקומות מפוזרים עשו הוא אדמוני והוא מצד רע עין ודוד אדמוני עם יפה עינים (סנהדרין ז"ק) הוא מצד הטוב. זהו טוב רואי במה שהוא נעשה אדמוני מצד הקדושה להכניע את עשו האדום הזה. ועליו נאמר כי משורש נחש יצא פצע כו' להכניע הנחש הקדמוני עכ"ל.

[ספר ישמח משה הובא בליקוטי משמחי לב]

ב) וְשָׂמוּ אֶת-שְׁמִי, עַל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל; וַאֲנִי, אֲבָרְכֵם. 

במדבר ו:כג ו:כז

אמר רבי שמעון בן חלפתא,

אין לך כלי שהוא מחזיק ברכה אלא שלום, שנאמר:

"ה'--עוז, לעמו ייתן; ה', יברך את עמו בשלום"

(תהילים כט,יא).

משנה עוקצים ג:יב

 

ג) ויקצף משה על פקודי החיל - ממונים על החיל,

ללמדך שכל סרחון הדור תלוי בגדולים שיש כח בידם למחות:

רש"י על במדבר לא:יד