בס"ד

logo2

ALL CONTENTS UNDER RESERVE

EXPLICITLY WITHOUT PREJUDICE

 

אבקת רוכל  - דינא דמלכותא / ריבית

ואם יטעון האיש הלזה כי מה שעשה עשה בדינא דמלכותא הנה טענה זו שקר היא ובטלה מעיקרא דלאו בכ"הג איתמר כי אם הגויים יתקנו שיוכל הישר' להלוות ברבית לישראל מי שמע להם לקלקול הזה וממילא שלא יוכל למכור משכונותיו בלי שומת ב"ד ואין זו צריכה לפנים ע"כ:

 

עתה כדבריכם כן הוא דודאי לא נאמר שיהיה מותר להלוות לישראל משום דינא דמלכותא ...

 

שו"ת אבקת רוכל למרן יוסף קארו בעל הבית יוסף והש"ע

סימן ו

 

 

Seal

COPY-CLAIM by:jdh

סימן הק' יונתן:אמרכל, שר