בס"ד

logo2

ALL CONTENTS UNDER RESERVE

EXPLICITLY WITHOUT PREJUDICE

 

מטבע שנפחתה או שנחסרה

אחד הנושא ונותן עם ישראל, או עם הגוי עובד עבודה זרה--אם מדד או שקל בחסר, עובר בלא תעשה וחייב להחזיר.  וכן אסור להטעות את הגויים בחשבון, אלא ידקדק עימו:  שנאמר "וחישב, עם קונהו ויקרא כה,נ  אף על פי שהוא כבוש תחת ידיך, קל וחומר לגוי שאינו כבוש תחת ידיך; והרי הוא אומר "כי תועבת ה' אלוהיך, כל עושה אלה:  כול, עושה עוול" דברים כה,טז,מכל מקום.

רמב"ם הלכות גניבה פ"ח ה"ח

 

http://www.tzibur.org/money/cm_files/image002.jpg

http://www.tzibur.org/money/cm_files/image003.jpg

 

http://www.tzibur.org/money/cm_files/image004.jpg

http://www.tzibur.org/money/cm_files/image005.jpg

 

Seal

COPY-CLAIM by:jdh

סימן הק' יונתן:אמרכל, שר