בס"ד

logo2

ALL CONTENTS UNDER RESERVE

EXPLICITLY WITHOUT PREJUDICE

 

הפקר בית דין

הפקר ב"ד הפקר דכתי' (עזרא י) וכל אשר לא יבוא לשלשת הימים בעצת השרים והזקנים יחרם כל רכושו.

פאה פ"ה ה"א

 

השרים: שהם שרי עשרה כדברי רש"י, "דבציר מעשרה לא אשכחן שררה": [רש"י על הבבלי סנהדרין ד"ב ע"ב]

השרים והזקנים: דברי רש"י ידועיםראשיכם לשבטיכםיותר יתכןאשר שבטיכםהוא מלשון שבט מושליםשהוא כינוי לשררהוכן פירוש תרגום יב"עואמרכלי שבטיכוןויפה אמר הגר"אראשיכם שרי אלפיםשבטיכם הם שרי מאותזקניכם אלו שרי חמישיםושוטריכם אלו שרי עשרותהכופים על קיום פסקי הדיינים.

[הכתב והקבלה]

 

 

ויצברו אותם, חומרים חומרים; ותבאש, הארץ.

שמות ח:י

 

 [כז] ויצברו אותם חומרים חומרים, ולהלן הוא אומר הממעיט אסף עשרה חמרים יז) מיכאן סמכו חכמים למנין צבור שהוא עשרה.

(מדרש הבאור כת"י)

 

[כז] כ"ה בכ"י מדרש החפץ.  ובכ"י מעין גנים האותיות מטושטשות ואפשר להשלימן ע"פ לשון הנ"ל: מכאן למדנו שהציבור אין פחות מעשרה שהרי נאמר ויצברו אותם חמרים והחומר עשר איפות שנ' כי עשרת הבתים חומר.  וכתיב האיפה והבת תוכן אחת להם. והרמז בפסוק הוא שמצינו שלשון ציבור על סכום של עשר.  וסוף הלשון אין חומר פחות מעשר איפות מבואר גם בלק"ט.  והרמז מהמלה צבור שהכוונה עשרה מבואר גם בשכל טוב: ויצברו אותם. עיקר מלת צבר לשון אוסף, ודומה לו שני צבורים (מ"ב י, ח), אם יצבר כעפר כסף (איוב כז, טז), יצבר ולא ידע מי אוספם (תהלים לט, ז) והוא שאנו קורין לעדת עשרה צבור.  חמרים חמרים, היו עושין גלין ותלוליות כל אחד בן עשרים איפה, שנאמר חמרים חמרים, וכתיבן חסירי יו"ד, ללמדך שכל גל ותלולית שעושין מהם הוא בן ב' חומר. ואין חומר פחות מעשר איפות, שנאמר כי עשרת הבתים חומר (יחזראל מה, יד) וכתיב האיפה והבת תוכן אחד (להם) יהיה (שם שם, יא).  וראה ברש"י כאן.

 

תורה שלימה

הרב מ. מ. כשר

 

 

Seal

COPY-CLAIM by:jdh

סימן הק' יונתן:אמרכל, שר