בס"ד

logo2

ALL CONTENTS UNDER RESERVE

EXPLICITLY WITHOUT PREJUDICE

Description: http://www.tzibur.org/money/money_files/image006.jpg

והכלל: אין לדון על סברת הכרס

שו"ת חת"ם סופר חלק יו"ד, שאלה קלד

רמב"ם הלכות מכירה פרק ו

הערות בענין דינה דמלכותא דינה, ואיסור הליכה לערכאות

 

ערך עצמי של דינר כסף בזמן המשנה

סדר עולם של החתם סופר

Money and Banking (Quotations)

כסף שנפחתה או שנחסרה

הפקר בית דין

The Law of Nations or the Principles of Natural Law (1758)

לא ידע שהיו מזוייפין

אבקת רוכל  - דינא דמלכותא / ריבית

 זַיָּיף  פירושו הפשוט

 כספך מעורב בסיגים

מטבע של נייר

 מטבע כשטר חוב

 אסור לשלם לגוי בשטר כסף מזוייף

אין יוקר וזול במטבע

 כסף פתח תקוה

 קיום דין מעשר שני

 מטבע אינו נקנה בחליפין

 מאזני צדק  משפט שמים וארץ:עיון בדיני מידות ומשקלות

 "שקל חדש" ודולר כמטבע

 וכן בכסף שייך אונאה

 מטבעות חז"ל

 הרד"ק על המכר של חנמאל

 שלשלת הקבלה – דרוש המטבע והמידות

 כסף ציבורי

 מסים במועצה איזורית

 הלכות ציבור ומדינת ישראל

 מאמר עגלי צב

חתם סופר על סוחרים ובנקים

פרנסי הקהילות כשופטים

אופן בחירתם של נבחרי ציבור

 מכירת חוב ושט"ח

מעמדם החוקי וסמכותם של נבחרי הציבור

בענין סמכות נבחרי ציבור

"כי מלאה הארץ חמס מפניהם"

בדבר מפקד האוכלוסין

תשובה על תקנת מסים וארנונים - רבי נתן דיין

לא היה לו להכניס עצמו במה שאינו יודע

קידוש השם

שבעה טובי העיר, תפקידם ומעמדם המשפטי

חתימה בדפוס

יצירת כסף

מחוייבות כלפי מנהג

שו"ת חת"ם סופר - קלד

מעמד מטבעות זמננו – מקורות

חבל נחלתו יב לח – [חלק א'] [חלק ב']

שאלות ותשובות חת"ם סופר – חלק יורה דעה

סמכות הרשויות המקומיות בהלכה

תשובה על תקנת מסים וארנונים - רבי נתן דיין

כל מה שרציתם לדעת על איך נוצר כסף בעולם

קול שואל

 

מעמדה של חברה לעניין הלכתיים

 

 

 

Notes on Sovereignty

    

Seal

COPY-CLAIM by:jdh

סימן הק' יונתן-בן-אליעזר:אמרכל, שר