בס"ד

Description: logo2

ALL CONTENTS UNDER RESERVE

EXPLICITLY WITHOUT PREJUDICE

רמב"ם הלכות מכירה פרק ו

א  הפירות--אף על פי שאין קונין בהן כמו שביארנו, הרי הן נקנין בקניין כשאר המיטלטלין.  אבל המטבע--כשם שאין קונין בו, כך אינו נקנה בקניין; נמצא המטבע אינו נקנה בקניין, ואינו נעשה הוא עצמו קניין לקנות בו שאר הדברים.

ב  לשונות של זהב ושל כסף--הרי הן כעששייות של ברזל או של נחושת, והכול כשאר מיטלטלין הן, ונקנין בקניין, וקונין זה את זה בהחלפה כמו שביארנו.  אבל המטבעות של כסף, או דינרין של זהב, או המעות של נחושת--הרי כולן דמים כנגד שאר מיטלטלין, והנותן את אחד מהן דמי מיטלטלין לא קנה עד שיגביה או ימשוך כמו שביארנו; ואין אחד מהן נקנה בקניין, ולא נעשה קניין.

ג  במה דברים אמורים, בזמן שקונה שאר מיטלטלין באחד ממיני מטבעות אלו, או עבדים וקרקעות.  אבל הדינרין של זהב לגבי מטבעות של כסף, הרי הן כפירות; וכן המעות של נחושת, כמו פירות לגבי מטבע של כסף.

 

 

הפירות אע"פ שאין קונין בהן. טעם הפירות שאין קונים בהם מפני שהם מרקיבין ואינן מתקיימין, ואנן בעינן דומיא דנעל שהוא בר קיימא, משא"כ לענין נקנין דאיתרבו מדכתיב לקיים כל דבר, אך המטבע מיעטוהו חז"ל משום דדעתיה דקונה אצורתא וצורתא עבידא דבטלא, וגם אינן נקנין משום דצורתא שהם האותיות אין בהם ממש, וקיימא לן אותיות אינן נקנות אלא בכתיבה ומסירה, ודע דהמשנה למלך ז"ל אחר שהביא דברי המרדכי שהביא הבית יוסף סי' ר"ג, במקנה ע"י קנין סודר קרקעות ומטלטלין ומעות דקני מעות אגב אינך, ויש אומרים דלא קני מידי, וי"א דקני קרקעות ומטלטלין אבל לא מעות, נסתפק ז"ל אם הקנה קרקעות ומטלטלין במעות כאחד מי אמרינן כיון דמטלטלין לא קנה מתקנת חז"ל אף מעות לא קנה, או דלמא שאני הכא דדבר תורה מעות קונות וכו' עיי"ש, ולא ידעתי מאי איריא שנסתפק בהקנה ע"י מעות דאפילו בדרך מקח וממכר שקנה קרקעות ומטלטלין ונתן המעות איכא לאסתפוקי [לדעת] המרדכי עצמו, מי נימא דכשם דלא קנה מטלטלין גם קרקעות לא קנה, או דלמא מטלטלין לא קנה מתקנת חז"ל אבל קרקעות קנה, דאילו ע"י הקנאה בשופי יש לומר דכיון דאין מטבע נעשה חליפין לא קנה ולא מידי. מעשה רקח

 

אבל המטבע כשם שאין קונים בו כך אינו נקנה בקנין וכו'. כתב המרדכי בפרק מי שמת דאם הקנה לו בקנין סודר מטלטלין ומעות בבת אחת דיש אומרים דאע"ג דמטבע אינו נקנה בחליפין הכא מיגו דחייל אמטלטלין חל נמי אמעות וקנה הכל יעו"ש. ודברים הללו תמוהים טובא אצלי וקשה לי עליהם מהא דפריך הש"ס בקידושין דף כ"ו ע"ב דבעי למילף דקנין אגב לא בעינן צבורין מהא דחלה ונתן נכסיו לחבירו על גבי טפח קרקע מאה צאן ומאה חביות ודחי הכא במאי עסקינן לדמי ה"נ מסתברא דאי ס"ד מאה צאן ממש ניקנהו ניהליה בחליפין אלא ודאי לדמי ופי' רש"י ה"נ מסתברא דמעות וכו' ולפיכך אינו יכול לקנותו בחליפין דאין מטבע נקנה בחליפין, ואם איתא לדברי הי"א עדיין קשה דליקנינהו הני זוזי עם סודר אחר בחליפין דמיגו דחייל אמטלטלי חל נמי אמעות וכמו כן קשה טובא מעיקר סוגית הש"ס דבעי למילף דאין מטבע נקנה בחליפין בפרק הזהב דף מ"ו מההיא ברייתא דהיה עומד בגורן דפריך הש"ס דניקני ליה מעות להאיך אגב סודר ודחי דלית ליה סודר ופריך ואיכפל תנא לאשמועינן גברא ערטילאי אלא לאו ש"מ אין מטבע נקנה בחליפין ולפי דברי הי"א קשיא טובא דנקני ליה מעות ומטלטלין אגב סודר וכעת צ"ע: אמר יוסף

 

המטבע אין יכולין לקנותו אלא אגב קרקע כגון שישכור מקום המעות או באחד משאר דרכי ההקנאות ואז נקנו לו המעות שעליו מתורת חצר או יקנה לו קרקע ויקנה לו אגביו המעות אפילו שאינן עליו: וכ' הרמב"ם ובלבד שיהו המעות קיימים כגון שהיו מופקדים ביד אחר אבל ראובן שיש לו חוב אצל שמעון והקנה קרקע ללוי ועל גביו חוב שיש לו אצל שמעון לא קנה החוב וא"א הרא"ש ז"ל כתב שכותבין הרשאה גם על ההלואה ולמעלה כתבתיו: עוד יש דרך אחרת להקנותם במעמד שלשתן ולמעלה כתבתיו וגם מכירת שטר חוב כתבתי למעלה: טור חו"מ רג

 

י  המוכר שטר חוב לחברו, או נתנו לו מתנה--אינו נקנה במסירת השטר לידו:  שלא מכר אלא הראיה שבו, ואין הראיה נתפסת ביד. וכיצד יקנה השטר:  שיכתוב לו המקנה קנה שטר פלוני וכל שיעבוד שבו, וימסור לו השטר; ונמצא שנקנה בכתיבה ומסירה.  ואינו צריך עדים לעניין קנייתו; אבל צריך עדים לעניין תביעה, שהרי הנתבע אומר לו מי יאמר שבעל דברים שלי כתב ומסר לך.

 

עלה בידינו. אותיות אין נקנות במסירה, אלא צריכות הן כתיבה ומסירה. וצריך למכתב לי׳ קני לך הוא וכל שעבודא דאית בי' ואם לא כתב לו כן המקח בטל ומעות חוזרין, דמקח טעות הוא. ואין אותיות ניקנות בקנין ומסירה ולא בכסף ומסירה, אלא בכתיבה ומסירה בלבד, מ״ט כיון דצריך למימר לי׳ קני לך הוא וכל שעבודא דאית בי׳ ואותיות מילי נינהו ולא מקניאן במילי אלא בדברים הנכתבים והנמסרים מיד ליד. ומכירת שטרות, דרבנן הוא, שהרי אינו יכול למכור לחבירו שעבוד שיש לו בנכסי חבירו...

עליות דרבנו יונה על ב"ב דף עז ע"ב

 

 

 

Seal

COPY-CLAIM by:jdh

סימן הק' יונתן-בן-אליעזר:אמרכל, שר