בס"ד

all contents under reserve

Explicitly without prejudice

 

כח הציבור

 נובע מכל יחיד בעם היהודי

ללא הבדל מוצא, השקפה, או השתייכות פוליטית.

The Power of the Jewish Community in Israel

emanates from each individual in the Community;

regardless of country of origin, philosophical approach or political allegiance.

 

אין ספק שהדבר שהוא בפועל הוא יותר שלם ממה שהוא בכח

  פרישה על חו"מ סימן א'

  

 

Mail to: tziburby@gmail.com

 

 

 

Seal

COPY-CLAIM by:jdh

סימן הק' יונתן:אמרכל