בס"ד

logo2

all contents under reserve

Explicitly without prejudice

 

 

"פרנס "ראש "סנהדרין "נחשב

http://www.tzibur.org/~pages/DDV_files/image003.jpg

 

מתוך

ספר מעין מים

ר' מרדכי עבאדי

מחכמי ארם צובה

 

 זעיר קטן

דור דור ודורשיו – בההוא דור שדורש ע"י מעשי דורשיו ולא ע"י  דרשות גרידא

לגולגלותם – גל נקרא ’תדר‘ בלב"א והכוונה למבט, השקפת עולם. וע"ע ז"ק לנתיבות יאיר מאמר בגולגלתא יתבין

דאיהו דידהו – שתכונתו של בן אדם מרומז בשמו כידועא

בתר דריה – לפי מדרגתו של כל דור

רא"ש ית"ב – קטילקיןב

לפום מאי דחזו – באור עיניו בס"ד

מאן דיתיב ברישה– אע"פ שאינו [כהוגן] (כמשה)

שקיל ככולהו – להדריך להוביל ולקבוע

צריכי ליה – לכל הצרכים הגשמיים

שאו את ראש  ראש לההוא דור

תרימו ליה אכל כנישתא  ע"י הסכמת הרבים

עדיפי מיניה – בעלי שם או מפלפלין בחריפות

בחשבן – מיניה וביה

ובג"כ – נחשב כראש בג"כ דהוא מקובל ע"י הרבים אע"פ שיש גדול ממנוג

 

זעיר סביב

א כידוע   מיכן היה ר"מ דורש שמות (ר"ה פ"ג ה"ט)

ב קטילקין  עיין שקלים פ"ה ה"ב בגמרא שם.

 ובתוספתא שם: ב,טו  ג' גזברין מה הן עושין [בהן] היו פודין את הערכין ואת החרמים ואת ההקדשות [ואת מעשר שני] וכל מלאכת הקדש בהן היתה נעשית שבעה אמרכלים מה הן עושין שבעה מפתחות העזרה בידן רצה אחד מהן לפתוח אינו יכול עד [שיתכנסו] כולן [נתכנסו כולן] אמרכלין פותחין וגזברין נכנסין ויוצאין ולפי כבוד [הנכנסין] היו יוצאין א"ר יהודה למה נקרא שמו אמרכל מפני שמר על הכל היו כשרין בכהנים [בלוים] ובישראלים מי שיש [לו] בן ואח בן קודם [אח ובן] אח קודם כל הקודם בנחלה קודם בשררה ובלבד שינהג כמנהג אבותיו.

וע"ע במשנת ראשונים על הרמב"ם הלכות בית הבחירה, כלי המקדש פ"ה ה"יז: תני ומן שני קטילין כלומר מאלו גם אין פוחתין ויליף מהאי קרא גופ' דכתיב בד"ה (ב' לא) ויחיאל ועוזיהו ונחת ועשהאל וירמות ויוזבד ואליאל ויסמכיהו ומחת ובניהו פקידים מיד כונניהו ושמעי אחיו במפקד יחזקיהו מלך ועזרהו נגיד וגו' ודריש לחאי קרא חכי דיחיאל ועזיהו ונחת גזברין ועשהאל וירמות ויוזבד ואליאל ויסמכיהו ומחת ובניהו היינו אמרכלין א) מיד כונניהו ושמעי ב)אחיו היינו קטילקין במפקד יחזיה המלך ועזריהו נגיד בית האלהים היינו מלך וכה"ג, הרי משמע שכך צריך להיות ג' גזברין וז' אמרכלין.

א) על דעתיה דר' יהודה ברבי דהוה אמר אמרכל היה (שם) וממשלתך אתן בידו תני ר' חייא למה הוא קורא אותו אמרכל שהיה מר לכל (ויק"ר ה:ה)

ב) ושמעי אחיו מכאן משמע דאפשר למנות קרובים לתפקיד אחד דהא שמעי וכוננהו אחים היו.

(שביל הקודש)

ג גדול ממנו – הקיש שלשה קלי עולם לשלשה אבירי עולם ללמדך שבית דינו של גדעון ושל יפתח ושל שמשון שקולין כנגד משה ואהרן ושמואל ולא עוד שסמך הגדולים מיכן ומיכן והקטנים באמצע: (ר"ה פ"ב ה"ח)

 

  

 

Seal

COPY-CLAIM by:jdh™

סימן הק' יונתן:אמרכל