בס"ד

all contents under reserve

Explicitly without prejudice

 

פרשת שופטים

אור ליום שבת ב' אלול.

 

כבר הזכרנו לעיל שההתדבקות בשכינה אינה מועילה אלא צריך להמשיך ולעלות בשאר הספירות.  דיין שמטה את הדין נחשב כמי שדבק בשכינה בלבד ובכך מקצץ בנטעיות, שהרי מפריד בין המלכות לשאר הספירות.

 

חזק ואמץ וגו'.  "לא תטה משפט" וגו' משום דמאן דמטי דינה מי שמטה דין הוי מאן דמטי אורחא דתתא מטה הדרך התחתונה דאקרי משפט.  "לא תכיר פנים" משום דהוי כמאן דמשתמודע אפין לשכינתא  מכיר פנים לשכינה דאקרי "פני ה'" והוה ליה קוצץ בנטיעות.  "ולא תקח שוחד" דמאן דנסיב שוחדה שמי שלוקח שוחד הוי כמאן דנסיב ספירה חדא לגרמיה לוקח ספירה אחת לעצמו ומתייחד בה, למנסב שפעא דחברתא ולאנגדה בה לקחת השפע של חברתה ולהמשיכה אליו.  "כי השוחד יעור עיני חכמים" דחשיב דיינא דדינא דקשוט קא דאין שהדיין חושב שדן דין אמת משום דשוחד אסטי ליביה היטה את ליבו למחשב דקושטא דדינא הכי הוא לחשוב שהאמת בדין כך הוא.  "ויסלף דברי צדיקים".  כלומר, דברי ההוא, דאיהו צדיק בדינו נראים בעיני הדיין דאינון מעוותין שהם מעוותים משום דשוחדא דלקח מאידך גרים ליה למיחש הכי גורם לו לחוש כך. 

 

"צדק צדק תרדוף".  באורח צחותא בדרך צחה איכא לפרושי תרי צדק דקאמר שתי פעמים צדק שאמר, הם המלכות, והכי קאמר" (א). תרדוף צדק דאיהו מלכות תמיד צריך להדבק במלכות, (ב). או לרחקא לה מדעתך לאזדהרא לרחק מדעתך ולהזהיר מהאפשרות מלנסב יתה בלחודאה להדבק במלכות לבד דלא תהא קוצץ ח"ו.

 

ולפום קושטא ולפי האמת הכי קאמר, צדק  תחתון מלכות תתאה וצדק עליון מלכות עילאה תרדוף לאדבקא ולחברא לדבקם ולחברם.  "וירשת את הארץ" לקבל כנגד צדק דאיהו ארץ חפץ. 

 

וכללות קשר הפרשה אתא לאזהורי לישראל דלא יהא הנהגה דיליהון שלא תהיה ההנהגה שלהם כשאר עממין כלל.  ושארי והתחיל ב"שופטים תתן לך בכל שעריך" כלומר דכל הגויים שופטים דיליהון בקרתא חדא אצל הגויים, השופטים שלהם בעיר אחת ותמן אתיין מכמה קרנין לדינא ולשם באים מכמה פינות לדין, ובהכי ובכך מרבין שכר לחזניהם ולסופריהם לפקידים.  וישראל לאו הכי, אלא בכל קרתא וקרתא ייתיבון דיינין בכל עיר ועיר ישבו דיינים, כדכתיב "שופטים ובתר הכי כתב שוטרים תתן לך בכל שעריך" כלומר, בכל קרתא עיר.  "ושפטו את העם משפט צדק" דלא ייסטון דינא יסיטו הדין לסופריהם ולחזניהם.

 

מגיד מישרים למרן ר' יוסף קארו

תורגם ונערך ע"י ר' יחיאל אברהם בר לב

פתח תקוה תש"ן

 

 

 

נביא מקרבך מאחיך כמני, יקים לך יהוה אלהיך:  אליו, תשמעון.

דברים יח"טו

תמיד יהיו מקרבך נביאים בכל דור ודור...שפתי חכמים על אתר

כמוני, שאני מקרב אחיך רמב"ן אל אתר

 

 

http://www.tzibur.org  tziburby@gmail.com

FACEBOOK

 

Seal

COPY-CLAIM by:jdh™

סימן הק' יונתן:אמרכל, שר