השרים הם נבחרי העם

בספר דבר אברהם (ח"א ס"א ענף ב) מחדש שכח הפקר ב"ד הפקר אינו מכח ב"ד, אלא מכח הממשלה שהם נבחרי ציבור, ומביא ראיה לדבריו מהמקור אשר ממנו למד ר' יצחק בגיטין (לו, ב) שהפקר ב"ד הפקר (עזרא י, ח), "וכל אשר לא יבא לשלושת הימים כעצת השרים והזקנים יחרם כל רכושו והוא יבדל מקהל הגולה" דיסוד כחם הוא כי הם "השרים והזקנים" (דהיינו שהשרים הם נבחרי העם.) גם בפרש"י בסנהדרין (ה, א) על "לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו" פירש רש"י: שבט אלו ראשי גלותא, ומחוקק אלו ראשי סנהדראות, שזה מכח בחירת הציבור.  (וע"ע בדבר אברהם ח"ב סי' כו ס"ק ג)

שו"ת יחל ישראל, סימן ק"ח, ר' ישראל מאיר בן משה חיים לאו