אין כל אדם רשאי לפטור את עצמו מתקנות הקהל והסכמותם לפי שהיחידים משועבדים הן לציבור וכמו שכלל הקהלות משועבד לבי"ד הגדול או לנשיא כך כל יחיד ויחיד משועבד לציבור שבעירו וכו'

שו"ת הרשב"א ח"ג סי' תי"ז