אחדות

מפורש א"כ שיסוד חטאם של השבטים במכירה הוא פירוד וע"ז באה מצות מחצית השקל היוצרת את כח הציבור בקרבנות ומכפרת משום שיסוד מצות מחצית השקל כמבואר הוא אחדות ומציאות האחדות היא רק על ידי שכל אחד מעביר על מדותיו ההפך ממה שנהגו השבטי י"ה.

חזון למועד – אריה ליב הכהן שפירא, ירושלים תשס"ה

 

ואכן לקבלת התורה מאהבה צריכים אנו להיות כאיש אחד בלב אחד – ציבור שלם, וזה מתבאר ממחצית השקל, שכל אדם מבין שהוא חלק מן הכלל, ועם כח הציבור והאחדות יכולים אנו לבוא לקבלת התורה מאהבה.  נמצא שבמחצית השקל טמונה אותה אחדות, כולנו בשוה – לא פחות ולא יותר, ולכן אדר הוא החודש של קבלת התורה, כי אחדות זו היא ההכנה לאחדות של קבלת התורה.

ולפי"ד, נבוא לדברי הירושלמי (שקלים פ"א) – כל העובר על הפקודים "כל דעבר על ימא", ודברי הירושלמי סתומים, דמה שייכות קי"ס למחצית השקל.  ועי' בספר טעם ודעת מהרה"ג ר' משה שטרנבך שליט"א שביאר עפ"י המדרש שטען שרו של ים הללו עובד ע"ז והללו עע"ז, ועי' במשך חכמה (בשלח) דקטרוג זה הי' דוקא על הים שנתחלקו לד' כיתות ונתבטלה אחדותם, וממילא כשנתבטל כח הציבור נידונו כיחידים להענש על ע"ז, והתיקון לזה הי' דוקא במחצית השקל – הכח של איחוד בכלל ישראל – העשיר לא ירבה והדל לא ימעט, ממון הציבור.  זה הוא כח של מחצית השקל – כח הציבור מאחד את כולם, ודייקא בחודש אדר שהוא החודש של קבלת התורה וכמשפרש"י מאהבת הנס [ועי' בבית הלוי על התורה ואכמ"ל].

 נטע נעמים ח"ב דף 91 כסלו ה'תש"ס

 

 

Mail to: tziburby@gmail.com