אין שום חולק

סימן קכ"א

ב"ה יום א' פ' חקת תפר"ח לפ"ק מאד יצ"ו.

לכבוד אקרו"ט דק"ק פלוני יצ"ו.

 

כן הציע לפני הרה"ג וכו' מ"ץ במ"כ ע"ד התקנה שנמצה בפנקס הקהל וחתומים עלי' הרהגה"צ אב"ד זצ"ל וכמ"כ טובי הקהל שאין לקצב בשר בשום מקום אך ורק במקולין של קהל כאשר הוא ברוב הקהילות דמדינתנו וגם בק"ק פה כן התקנה מקמת דנא, והנה אי"צ לבאר שאין שום ב"ד אפי' גדולי הדור אין בידם לבטל מה שהוא למגדר מילתא להציל ממכשולות כידוע וכן מבואר בשו"ת מרן חת"ס יו"ד סי' י"ג, כש"כ וק"ו שעי"כ שעבר קצב א' על התקנה ויצא מכשול כ"פ ע"כ חלילה וחלילה לעבור על תקנה זו כמ"כ ביו"ד סי' א' סעי' י"א באין שום חולק ואם כן גם הכלים בכלל איסורא כמ"ש כל פוסקים רו"א ואצ"ל רק להזהר ולהעמיד התקנה בכל תוקפ' וטוב לכם זבה ואסיים בברכה אשרי האיש אשר יקים תורה זאת מוקירכם דו"ש.

הק' מרדכי ליב ווילקלער ק"ק מאד יצ"ו.

סימן

שו"ת לבושי מרדכי מהד"ת על ש"ע חלק יו"ד לר' מרדכי יהודה ליב בן נפתלי