אין מחלֹקת

רבן שמעון בן גמליאל אומר על ג' דברים העולם קיים: על הדין ועל האמת ועל השלום.  פי' ה"ר יונה ז"ל אין פירושו שבשביל ג' דברים אלו נברא  העולם...

טור חו"מ ריש סימן א'

 

פי' הר"ר יונה איו פירושו כו' נראה דר"ל שאילו היה פירושו דבשביל ג' דברים אלו נברא העולם היה קשה מה נפשך דאי פליג אשמעון הצדיק שאמר על ג' דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים א"כ היה לו לתנא לשנותם בחדא מתני' ובלישנא דפליגי אלא בע"כ דלא פליגי...

ב"ח על אתר

 

Mail to: tziburby@gmail.com