מגלה עמוקות ויצא

בג' מקומות היו יושבין הסנהדרין בירושלים ובחיל ובלשכת הגזית (קנב) נגד זה ג"פ מקום וג"פ זה בפסוק א', ומפררש במזמור כי שמה ישבו כסאות למשפט בג' עולמו"ת (קנג) כן ג"כ כסאות לבית דוד למטה בג' מקומות, כי בג' בתי דינים הם שסודם חר"ן ג"פ אלקים, וכל א' כלול מע' ז"ס ויצא יעקב מבאר שבע הן הן עיני העדה ע' סנהדרין דלעילא שבאין מע"ב עיינין שיש בהם של י"י כי יש בהוי' כ"ד תגין וכל א' כלול מג' עיינין הרי ע"ב עיינין וז"ס שנקראו הסנהדרין עיני העדה שבאין משם של ע"ב שהוא הוי' שיש בה ע"ב עיינין (קנד) וידוע ששם של ע"ב נחלק על ז' מעלות (קנה).

וילד חרנה סוד חד"ן ג"פ אלקים שבג' עולמות אב"י (קנו) לכן ג"כ ויפגע במקום נגד ג' מקומות עילא ששם סנהדרין יושבין, וזה סוד סלם מוצב ארצה כשם שישבו כסאות לבית דוד למטה כך שמה ישבו כסאות בשמים בירושלים של מעלה הן הן, מלאכי אלקים שבעים שרים של מעלה (קנז) ע' קתדראין דלעילא מכל ע' קתדראן דלתתא.

והנה י"י ע' נצב עליו (קנח) [עמוס ז'] נצב על חומת אנ"ך ובידו אנ"ך ז"ש אלקי אברהם אביך שמידתו חסד בגי' ע"ב משם ע"ב גשרים בעולם (קנט), ז"ש יעקב אכן יש ה' במקום הזה, חשבון אכ"ן הקב"ה הוא אחד ואח"כ כ"ן ע' שרים כן ימטה ע' זקנים. ומשה על גביהם ושנינה משלמת לע"ב (קס) ז"ש ואנכי לא ידעתי שהיא השכינה משלמת חשבון ע"ב.

גם נרמז כאן שהע' סנהדרין והקב"ה ע"ב הנרמזים במלת אכן הם באין מן שבעה המה עיני ה' [זכרי' ד'] המשוטטות ככל הארץ [דה"י ב' ט"ז] (קפא) כי מן שם י"י באים הסנהדרין ז"ש ויצא יעקב מבאר שבע מן שבעה, המה עיני ה', אז ראה אכ"ן יש י"י במקום הזה מן ע"ב עיינין של י"י הם באים ועליהם אמר מה נורא המקום הזה, נגד ע' סנהדרין שישבו במקום הזה שהוא ירושלים, ואח"כ שישבו בהר הבית אמר אין זה כי אם בית אלקים נגד לשכת הגזית אמר וזה שער השמים, ז"ש במזמור נגד ירושלים שאלו שלום ירושלים נגד היושבים בחיל א' יהי שלום בחילך נגד לשכת הגזית שלוה בארמנותיך.

נרמז בפסוק זה שמתעסק יעקב בשם של ע"ב

ויצא יעקב מבאר שבע שנחלק על ז' מעלות כידוע למקובלים, וילך תרנה להתעסק בשם של מ"ב שהוא סוד דינים שיש בו ג"כ ז' שמות (קסב) כי שם של ע"ב הוא בחסד ושם של מ"ב בגבורה, ושם של כ"כ בתפארת נגד זה אמר ג"פ מקום ויש כ"ב במקום ההוא שהוא המקוס השלישי בו סוד של כ"ב.

ויחלום והנה סלם בגי' ע"ב מ"ב כ"כ כי שלשתן יחד הם חשבון סולם, אז אמר לו הקב"ה שסוד ג' שמות אלו נחלקו על ג' אבות, אנכי אלקי אברהם אביך חסד שם של ע"ב, ואלקי יצחק גבורה מ"ב, הנה אנכי עמך שם שלשתן שבק פרטא ונקט לכללא קמא עמ"ך ע"ב מ"ב כ"ב (קסג) ולפי ששם כ"ב הוא מדת יעקב ז"ש וכל אשר תתן לי שהיא מדת ת"ת תמן שם של כ"ב עשר אעשרנו לך הרי כ' פעמים כ"ב סוד יעקב איש ת"ם.