כנהוג בכל הקהילות

בצרכי ציבור ועסקי הקהלה יעסקו פרנסים [זט"ה – משנה ברורה] כנהוג בכל הקהילות, ואם יצרפו עם הרב והוא פסול מחמת קורבה עם הפרנס מה בכך, וכי הדבר מבואר בחו"מ סי' ל"ד בסופו, טובי הקהל הממונים לעסוק בצרכי ציבור או יחידי הרי הם כדיינים ואסור להושיב ביניהם מי שפסול מחמת רשעה עכ"ל.  הרי דדייק מחמת רשעה, לא מחמת קורבה...

[ר' יונתן אייבשיץ במכתב מובא בכתבי הגאונים דף י"ב ע"ב – פיעטרקוב תרפ"ח]