כמה יהא בעיר

... וכמה יהא בעיר ותהא ראויה לסנהדרין מאה ועשרים. רבי נחמיה אומר מאתים ושלשים כדי שרי עשרות:

סנהדדרין  א:ד  

שיהא לכל דיין שר של עשרה דבציר משרי עשר לא אשכחן שררה. [פני משה על אתר]

> ומאתים ושלושים. כדי שרי עשרות דהיינו כ"ג עשרות שיהא כל דיין שר של עשרה דבציר משרי עשרה לא מנינן שררה.[קרבן העדה על אתר]

 

ועל כרחך התוספות מפרשים שהיו לכל אחד מדייני ישראל מיוחדים אליו עשרה מיוחדים.  וכענין זה ימצא מספר השררות כך שהיו מיוחדים לכל דיין עשרה אנשים, וגם נ' ומאה ואלף.

]גור אריה פרשת יתרו[

 

...דחשבון השררות קא חשיב דמתחילתן נמנו שרי עשרות ומהחשובין שבהם נתמנו לשרי ןומהחשובים בשרי ןנתמנו לשרי מאות ומשרי מאות נתמנו החשובין לשרי אלפים עכ"ל [הרבומזה שויתי עזר למה שהובא בסה"ק רוח חיים ח"מ סיא'אות זכיע"ש.

[לחיים בירושלים על הירושלמי לר' חיים פאלאג'י, סנהדרין פ"א ה"ד דף נ"ו ע"ב]

 

 

Mail to: tziburby@gmail.com