דרך הברירה

 

...ואמנם מה שזכרת מהיותו בלעדי ירא שמים, אם דיין קבוע הוא, ראוי לחקור בזה, לפי שאין, דאוי לנו להעמיד דיין שאינו הגון, לפי שהוא כנוטע אשרה בישראל. 

 ואם אינו דיין קבוע, אלא שאין דן לפניו אלא מי שקבל אותו על דרך הברירה, אין לנו לעכב זה.

שו"ת ר"י אבן מיגש סי' קיד