איש שר ושופט

במדרש ויצא ביום השני והנה שני אנשים עברים נצים וכולי ויאמר מי שמך לאיש שר ושופט עלינו הלהרגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי א"ל לא בנה של יוכבד אתה דייך שקורין לך בן בתי' והוא תמוה ואמר אדוני דודי הגאון זצ"ל דאי' בתוס' דבת פרעה קראה למשה שם אחר דהיינו טובי' ושם שנתנו יוכבד משה דהיינו מרומז עד כי יבוא שילה בגי' משה וזה היה סימן שמשה יהיה מלך וידין את ישראל ואית' במדרש לא נקרא איש עד כ"ה שנים וזה ידוע דבאותה שעה לא היה משה כ"ה שנים שמסורת בידינו שך' שנים נתגדל בבית פרעה וס' שנים במדין וכשנתגלה עליו הקב"ה הי' בן שמונים וא"כ לא הי' בעת ההיא כ"א כ' שנים ואי' בגמר' דסנהדרין מלך לא דן ולא דנין אותו ומקשים תוס' הא מצינו גבי דוד שפט את נבל משום שהיה חייב מיתה שמרד במלכות ומשני תוס' דיני נפשות מה שנוגעים לו מותר לישב עמהן בדין אבל דיני נפשות לאחרים אסור לישב עמהן ובזה יובן מי שמך לאיש דיין כלומר ממ"נ אי אתה רשאי לדון וכך אמר לו לא דייך שקורין אותך בן בתי' והלא בן יוכבד את רק באיזה שם שתירצה אי אתה רשאי לדין אי של אמך אמת שאתה נקרא משה ונמצא רמז עד כי יבוא שילה בגי' משה לרמוז שהוא יהיה מלך על ישראל הלא מלך אין דן ואין דנין אותו וא"ל כתי' תוס' ב' דבדיני נפשות מותר ז"א הלא בדיני נפשות אחרי' הוא אסור כמו בדוד שהיה שפט לעצמו ואם לא תרצה לדון בדיני נפשות אעפ"כ אסור אתה לדון מי שמך לאיש כלומר הלא אתה אינו בן כ"ה שנים כפי' המדרש וא"כ לא איתקרית איש ואסור לך לדון ואם דייק לך בשמך כמו שקראה אותך בתי' בשם טובי' פשיטא את אסור לדון מי שמך לאיש שר ושופט עלינו וק"ל.

ספר אסיפת הכהן פרשת שמות, ר' משה בן אהרן צבי הירש כ"ץ, חתן המחבר תוי"ט, בארטפעלד תרס"ו

 

נלע"ד דאם היה באמת ציבור שכן שֹמו עליהם משה לאיש שר ושופט היה טוב לטובי'…[ז"ק]