מינויו אינו תלוי בלשכת הגזית

ונראה עוד יותר דמינוי הגברא של הסנהדרין אינו תלוי דוקא בזמן נהוג סנהדרין בלשכת הגזית אלא גם לאחר שגלתה סנהדרין גדולה ממקומה.  והנה לכאורה שאלת רבי כגון אני מהו בשעיר, צ"ע, דנהי דראש ב"ד הגדול מהות חלות שם נשיא בעצם הגברא, מ"מ הרי חלות זו נוהגת רק כ"ז שסנהדרין גדולה נוהגת במקומה על פי ההלכה של "המקום גורם", ברם בטבריא שלא היו נוהגים כל דיני ב"ד הגדול, מדוע יתחייב הנשיא בשעיר.  וקשה לומר דנתכוין בשאלתו לשאול אם ראש סנהדרין גדולה בלשכת הגזית חייב בשעיר, (עיין רש"י שם), ואשר דמוכח מזה כמו שהדגשנו לעיל, דשם מינוי נשיא בגברא אינו תלוי בלשכת הגזית, ואף לאחר שבטלו דיני סנהדרין גדולה מ"מ יכולים היו למנות את הגברא לנשיא וע"י מינוי זה היו חלים כל דיני נשיא ביחס לגברא זה.  ומסתבר הדבר דמינוי נשיא אינו דבר היוצא מכללו, וכל מינויי זקני סנהדרין בגברא קיימים, אף לאחר שבטלה חלות סנהדרין בתור ב"ד הגדול, והרי דין מינוי נשיא אינו מהות חלות בפ"ע, כי אם דנאמר בחלות מינוי הגברא בסנהדרין, ואם חלות גברא של סנהדרין פקעה, גם דין מינוי נשיא, והרי חזינן דסנהדרין נהגה במציאות עד ימי רבי בטבריא, אף שבטלה כל חלותה בתור ב"ד והיינו משום דגברא של סנהדרין במינויו אינו תלוי בלשכת הגזית.

ר' חיים בן ר' יוסף דוב סולובייצ'יק, חידושי הגר"ח השלם, סימן מו