הצילני נא מיד אחי מיד עשו,

כי ירא אנכי אתו פן יבוא

והכני אם על בנים.

בראשית לב:יב

 

הצילני נא מיד עשו הצל את בָּנַי לעתיד לבא מיד בני בניו שבאו עליהן מכחו של עשו.

הה"ד [דניאל ז] מסתכל הוית בקרניא ואלו קרן אחרי זעירה לקת ביניהון זה בן נצר ותלת מן קרניא קדמייתא איתעקרה מן קדמה זו שנתנו להם מלכותם מקדין וקרום וקרדידוסי ואלו עינין כעיני אנשא בקרנא דא ופום ממלל רברבן זו מלכות הרשעה שהיא מכתבת טירוניא מכל אומות העולם.

א"ר יוחנן כתיב על קרניא עשר מינה מלכותא י' מלכין יקומון מן ארעא כולהון ביוצאי יריכו של עשו הכתוב מדבר אלא שם מסתכל הוית בקרניא ואלו קרן אחרי זעירה סלקת ביניהון זו מלכות הרשעה ותלת מן קרניא קדמייתא איתעקרה מן קדמה אלו שלשה מלכיות הראשונרת ואלו עינין כעיני אנשא בקרנא דא זו מלכות הרשעה שהיא מכנסת עין רעה בממונו של אדם פלן עתיר נעבדיני' ארכונונוס פלן עתיר נעבדי' בליוטוס.

בראשית רבה פ' טו:ו

 

הצילני נא, בני לעתיד מיד אחי בני בניו שבאין מכחו של עשו הדא הוא דכתיב מסתכל הוית בקרנייא קדמייתא אחרי זעירה סלקת ביניהון זה בן נצר.

ותלת מן קרנייא אתעקרו מן קדמה, אלו ג' מלכיות בבל יון ומדי.

פלן עתיר נעבדיני' ארכינוס, מושל על השרים בלשון יון.

פלן עתיר נעבדיני' בלווטוס, ונטול ממנו שחד בלווטוס כמו בליוטין.

רש"י

 

המלכות, של עשו.

טירוניא, הערוך פירשו ענין מס ונראה שהוא ענין ממשלה ועלילה ועיין בערוך ערך טרן הראשון והשלישי.

ג' מלכיות הראשונות, בבל יון ומדי וע' מזה בערוך ערך קרן.

פלן עתיר כו' פלוני זה עשיר נעשה אותו מושל או חכם מחכמי העצה ויתן לנו ממון הרבה כדלעיל אצל אנטונינוס פרשה ס"ז.

מתנות כהונה

 

בן נצר, כתובות [דף נ"א] הובא בערוך וע' בילקוט דניאל בשינוי.

טירוניא, לעיל פ' ע' סי' ח' וש"נ.

מקרין וקרוס, פי' ממלכות קטנות מאומות שבימיהם ומ"ש אחרא יקומון מן ארעא הוא ט"ס ונמשך לכאן מפסוק י"ז.

ארכנינוס, מלשון שר ובערוך גורס ארכוונטוס.

בליוטוס, בערוך פירש חכמי העצה ול"י הוא וע"ל פע"ז ס"ו .פירוש מהרז"ו

 

הציל את בני, מיתורא דמיד אחי מיד עשו דריש דמיד עשו רמז להצלת הדורות העתידים מיד בניו הבאים בכחו, והא דלא דריש מיד אחי שאינו נוהג בי כאח אלא כעשו הרשע אף על פי שדרשו כן לעיל גבי באנו אל אחיך אל עשו, דבשלמא ליעקב שייך להודיע זה כי לא הי' יודע לבבו עדיין אבל הכא שהם דברי יעקב לה' לא נראה לומר כן שהוא יודע עלומות לב.

מבניו של עשו, שנאמר לו ועל חרבך תחי' כו' והי' כאשר תריד ולכן יש להם כח על ישראל כשאין עושין רש"מ.

הדא הוא ויכתיב מטתכל הוית, נראה דהמייתי לי' הכא משום דפום ממלל רברבן משמע מה שמתגאה בכחו אשר לו מעשו ואיידי רמייתי לי' מפרש עניני' ולא הוצרך לפ' זה אח"כ גבי פום ממלל רברבן שהוא מובן, וכה"ג אשכחן מלך אדו' שנתגאה בזה ואמר פן בחרב אצא לקראתך כדפי' ז"ל אי נמי מייתי האי קרא לו' שמה שחש יעקב לבקש על הצלת זרעו מיד בני עשו טפי מיד אחרים מפי שמלכות זה יותר גדולה שיצאו ממנו י' מלכיות.

זה בן נצר הוא מלך גדול שעמד מבני אדום אחר מלכות יון ונכנעו לפניו שלשה מלכיות שבימים ההם דהיינו מקרון וקרום וקרדידוסי כדמפ' ותלת מן קרניא קדמית' כו'. זו מלכות ארם חייבת שהיא ג"כ מארם והמולך הראשון הי' מבני בן נצר הנזכר כי הוא הקרן הנ"ל.

שהיא מכתבת טירוניא מכל והינו ואלו עיינין כו' רצה לומר שנותן עינו בכל האומות וכותב עליהם טירוניא דהיינו מס וארנוניות לדעת הערוך וזהו פום ממלל רברבן שמבקש מהם ממון רב ולפי מה שפירשתי בפמ"ב סי' ז' ענין מנוי ששרו' א"ש טפי פום ממלל רברבן שגוזר להעמיד שרים ברצונו.

כולהון ביוצאי ירכו של עשו הכתוב מדבר שהרי י' הקרנים הם בחי' הרביעית שהיא מלכות ארם ואלו לפירושא קמא דפירוש ותלת מן קרניא קדמיתא מקדון וקרוס' וקרדידוסי לא הוה הנהו ג' קרני מבני עשו ולכן צריך לומר דקרן אחרי זעירא ההנו תחלת מלכות רומי ומלכות בן נצר הקודם לא חשיב לי' דעיקר הצרה ממלכות רומי ואילך ותלת מן קרניא אלו ג' מלכיות הראשונות פי' שמעשר המלכיות אשר לאדום דהיינו י' קרניא וקודמים למלכות רומי יפלו שלשתם לפני מלכות רומי וצ"ע לפי' קמא היכי מיתבא לי' קרא ושמא י"ל דאחר מלכות יון עיקר המלכות השולטת בארץ היתה מאדום ואף שהיו מלכים גדולים כגון מקדון וקרום להיותם נכנעים לאדום נחשכו כאלו הם מאדום ונחשבו מקרני החי' הד'.

פלן עתיר כו' וע"י כן מבקשת לו עלילות ברשע והורגתו ונוטלת ממונו.

נעבדיני' אדכונטוס והינו פוס ממלל רברבן פי' מדברת גדולות ושררות על האנשים.

יפה תיאר הארוך