הנעשה במעמד ז' טובי העיר

הנה אף אם לא היה מנהג כלל רק עתה מחדש היו רוצים לעשות כן ג"כ אותן האנשים שהיו במעמד ההוא והסכימו אין בידם לערער אף שלא קנו מידם כי דבר הנעשה במעמד ז' טובי העיר א"צ קניין ומתקים הדברים.

[שו"ת נודע ביהודה חושן משפט שאלה כא]