הכח לחדש דבר

...רצון הק"ק הוא שכל מין עסק הק"ק בין גדול בין קטון יהיה על פי שמונה נסיכי אדם או רובם ולא עפ"י יחיד, שנחלקו בשמות דלאחד קורין פרנס ולשאר קורין ז' טובי העיר או ברורים, להיות כי אחד הוא המוציא והמביא הנושא ונותן על הישראלים וגיום, אמנם אין יתרון בכוחו לחדש דבר כי אם דווקא במאמר כולם על פי הרוב דהק"ק נחתי לדעות בכל עניינים ולהם מסרו הכח בכללותם....

שו"ת אורים גדולים לר' אברהם ישראל זאבי אב"ד ור"מ בעיה"ק חברון (נדפס לראשונה אזמיר תקי"ח)