הציבור של דוד המלך

והנה מה שמנה דוד את ישראל ... היה משום הכנה לבנות את בית המקדש, וכמו דמבואר שם שמיד אח"כ התחיל בבנין המזבח וע"ש. משום שבנין בית המקדש הוא חיוב על כלל הציבור. וכמו דאיתא גמ' סנהדרין כ"א ע"ב, ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ ואחד מהם הוא לבנות בית הבחירה, וכן בואר ברמב"ם בספר המצוות בסופו שזו מצוה המוטלת על הציבור. ומשום כך מנה דוד את ישראל שע"י מנין שידוע ומתברר סך כל הציבור הרי מקבלים בזה שם של ציבור, וביותר שהמנין נותן חשיבות מיוחדת לדבר הנמנה א"כ ע"י שמונים את כולם הם מקבלים בזה חשיבות של ציבור, והציבור הוה בונה את בית המקדש.  [ומבואר יותר לפימ"ש הרמב"ן בפר' ויקרא שקרבן ציבור אינו קרבן השותפין שוה נחשב יחידים אלא יש שֵם של ציבור, ממילא ע"י שסופרים ויודעים את הציבור נקבע עליהם שם ציבור.] א"כ המנין הזה היה הכנה לבנות את בית המקדש בכח הציבור, וגם במדבר מצינו לפני בניית המשכן שנמנו, אולי גם זה כדי לקבוע עליהם שם ציבור שבונה את המשכן.  וכמו כן בשאול לפני מלחמת עמלק כתיב וישמע שאול את העם [העם גי' סָדְנָא דְאָרְעָה חַד הוּא, שופטים מנהיגים - ז"ק] ויפקדם בטלאים [בטלאים גי' צב כמספר שופטים דיינים - ז"ק], שמנה אותם, וזה מתבאר על דרך זה מכיון שהלך להילחם בעמלק שהוא גם חיוב על הציבור לכן הוא מנה אותם כי עי"ז יהיה כח הציבור להילחם בעמלק, ואמנם גם במלחמה הראשונה הוא מנה כמ"ש ויפקדם בבזק, אבל במלחמת עמלק כתוב וישמע שאול את העם, משמע דהרצון היה למנות את העם בכללותו ולא רק היוצאים למלחמה, ועי' בספר עזרא שג"כ היה שם מנין לפני בניית המקדש.

עיוני רש"י, פרשת כי תשא, אברהם יצחק ב"ר הגרח"ע ברזל שליט"א, קרית ספר תשנ"ח

 

 

 

Mail to: tziburby@gmail.com