בס"ד

logo2

ALL CONTENTS UNDER RESERVE

EXPLICITLY WITHOUT PREJUDICE

ז' טובי העיר, השעה צריכה לכך

 

וכתבו התוס' אחולי אחיל גביה פירוש שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר כו'

סימן קיא

מעשה שהיה כך היה בעיר דמשק...והסכימו בכך ז' טובי העיר ובחבר העיר אשר קבלו עליהם...כי אחר אשר נתמשכנו בהסכמת ז' טובי העיר במעמד אנשי העיר ובחבר העיר...

...נראה מכאן כי גדול כח הרבים ובנ"ד נמי רבים נינהו...ע"פ חבר העיר ושבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר בזה ודאי לא נשאר למעטים ההם שום חלק בהם כלל:

וכתב הרב טי"ד ז"ל בסימן רנ"ו דחבר העיר היינו אדם גדול שהכל גובין על דעתו...

וע"ע דברי [רמב"ם פ"ט מה' מתנות עניים – ז"ק ע"פ המשך התשובה]

סימן קכב

...ריב"ש כתב בתשובותיו בסי' שצ"ט וז"ל נראה דהיינו דוקא בבני אומנות אבל בבני העיר יכולים הם להתנות ואינן צריכים להסכמת אדם חשוב שבעיר וכ"נ מדברי הרמב"ם שלא הזכיר דין אדם חשוב בבני המדינה רק בבני אומנות כו' עד וכ"נ מדברי הרמב"ן ז"ל כו' עכ"ל ואע"ג דבפרק בני העיר אמר לא שנו אלא שלא מכרו שבעה טובי העיר כו' אמתמני' קאי דאוקינא בשל כפרים אבל בכרכים לא מהני שבעה טובי העיר כלל ה"מ בסתם אבל אם בררו אפי' בכרכים מהני ואפילו יחיד דגרסינן בירושלמי דמגילה פ' בתרא שלשה מבית כנסת כבית כנסת שבעה מבני העיר כבני העיר מה אנן קיימים אי שקיבלו עליהם אפי' ביחיד ואי בשלא קיבלו עליהם אפילו כמה אלמא היכא דביררו אפי' ביחיד נמי וכי היכי דמהניא ברירה בכפרים הכי נמי מהני בכרכים ... ושרי למשתי ביה שיכרא כדאיתא במס' מגילה ה"ה בכל מעשה הקהל מעשיהן קיים ובמעמד אנשי העיר היינו שעושים בפרהסייא ואין מוחה בידן שאילו בהסכמתן לא עשו טובי העיר כלום אלא כל הקהל או רובם ואפילו בכרכים נמי כ"כ ראבי"א ז"ל...

וכתב הרי"ף ז"ל  בפרק הגואל לההוא דקנסיה רב נחמן לההוא גברא דגזלן עתיקא הוה וז"ל שמע מינה דקניסנה בכי האי גוונא אפילו בח"ל ודוקא גדול הדור כמו רב נחמן דחתניה לבית נשיאה הוה וממונה לדון ע"פי הנשיא או טובי העיר שהמחום רבים עליהם אבל דייני בעלמא לא עכ"ל:

ואף כי אנו בעונותנו הדיוטות אנחנו מ"מ המחונו רבים עליהם ויפתח בדורו כשמואל בדורו... וכתיב ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם כו' אין לך אלא כהן שבימיך וכתב ובאת ולא כתב וחלכת לרמוז נוטריקון ובא"ת וא"ל בינת"ך א"ל תשע"ן.  והשעה צריכה לכך...

מתוך [שו"ת אבקת רוכל למרן ר' יוסף קארו בעל הבית יוסף מוסמך בצפת עיה"ק]

סימן קפו (דיני שבועה)

-

 

http://www.tzibur.org  tziburby@gmail.com

FACEBOOK

 

 

Seal

COPY-CLAIM by:jdh™

סימן הק' יונתן:אמרכל