ידוע בכל המקומות ובכל הזמנים התנהגו הקהילות עפ"י ראשי העדה טובי העיר וחבר העיר.

שמעון בן משה סופר,  שו"ת מכתב סופר סימן ה'