מצוה תצ"א: למנות שופטים ושוטרים

וזאת אמן המצות המוטלות על הציבור כולם שבכל מקום ומקום וציבור הראוי לקבוע ביניהם ב"ד כמו שמבואר במס'סנהדרין ולא קבעו להם בטלו עשה זה ועונשם גדול מאד כי המצוה הזאת עמוד חזק בקיום הדתויש לנו ללמוד מזה שאע"פ שאין לנו היום בעונותינו סמוכיםשיש לכל קהל וקהל שבכל מקום ומקום למנות ביניהם קצת מן הטוביםשבהם שיהיה כח על כולם ...  ]ספר החינוך[

 העם מצווה על מנוי דיינים שנאמר שפטים ושוטרים תתן לך [דברים מ"ז י"ח]  ]אוצר ישראל - ערך דיין דיינים, לר' יהודה דוד אייזענשטיין ]

 מפורש בפרשה שמדבר במינוי שופטים לדון ולשפוט שעל כן מינה עליהם שרי אלפים וכו' עד שרי עשרות.  [פירוש מהרז"ו מדרש רבה סדר דברים פ"א (א, יג)]

 הכוונה בשרי אלפים ושרי מאות שרי חמישים ושרי עשרות ר"ל שרים שופטים...  [אברבנאל יתרו]

והנה העמיד משה אז שופטים שרי אלפים עד שרי עשרות...  [עמק הנצי"ב על ספרי במדבר פרשה בהעלותך פיסקא לו ]

 ...והמושג "שרים" מכוון לז' טובי העיר...  [שיטות בהלכה חלק ב' – חושן משפט (דף רכ)  תל אביב תשנ"ט]

 

 

Mail to: tziburby@gmail.com