בס"ד

logo2

ALL CONTENTS UNDER RESERVE

EXPLICITLY WITHOUT PREJUDICE

 

...כי מלאה הארץ חמס...

בראשית ו"י"ב

 

והירושלמי אתי לפרש לשון המשנה דמזכירין מי שפרע מאנשי דור המבול, הוא מטעם זה כמו בדור המבול נענשו אע"פ שחמס דבר שאינו יוצא בדיינים, כן מי שאינו עומד בדיבורו אע"פ שמן הדין אין לחייבו יענש, כ"ה בפי' הקצר לירושלמי...ובס' רה"ז כ' דהירושלמי דייק מדכתיב "כל" הארץ חמס משמע ביחד.

תורה שלימה על אתר (אות קנח)

 

http://www.tzibur.org  tziburby@gmail.com

FACEBOOK

 

 

Seal

COPY-CLAIM by:jdh™

סימן הק' יונתן:אמרכל