המנהג בכל תפוצות ישראל

 

כל צבור וצבור במקהלות בני ישראל הם כשותפים וכ' אבל כדי שלא יהא הדבר כקדירה דבי שותפי ויהי' זה מושך לכאן וזה מושך לכאן וכו' ולזאת המנהג בכל תפוצות ישראל לבחור להם טובי העיר ולהם מסרו זכות שלהם.

שו"ת מהר"ם שיק – חו"מ סי' יט