מה בין נבון לחכם

חכם דומה לשולחני תגר, כשמביאים לו דינר לראות [לבדוק מה טיבו] – רואה [בודק]; כשאין מביאין יושב ותוהה.

נבון דומה לשולחני עשיר, כשמביאים לו לראות – רואה; וכשאין מביאין לו – מוציא משלו ורואה .

מדרש ספרי דברים