שבעה טובי העיר שאמרנו, הם אותם שרגילין לעשות כל צרכי צבור בלא מנוי. והוא שאמרו עליהם בתלמוד מערב [במכילתין פ"ג ה"ב] שבעה טובי העיר ככל העיר, שלשה מבית הכנסת ככל הכנסת. ומ"מ אם נתמנה על כך וקבלוהו הצבור עליהם הרי הוא כשבעה. וכן התבאר בתלמוד המערב [פ"ג דמגילה ה"ב] ונוסח דבריהם במה אנן קיימין אם בקבלו עליהם אפי' אחד, אי בלא קבלנתו עליהם אפי' כמה, כינן קיימין בסתם.

 [בית הבחירה מגילה כה:]

 

תעודת חבר העיר לחבר את האהל ולאחד את הלבבות ולעשות שלום בעולם.

שו"ת שם שמעון חלק יו"ד סי' כז

 

יובל שנים ומעלה מאז שרבו החת"ס התבטא בחיבה מופלגת לתלמידו, אנו מוצאים אותו "והוא איש זקן" לא נס ליחו, ושמו הלך לפניו והוכר בפי כל כ"חבר העיר".

פרקי הגר לתולדות רבי פתחיה ז"ל מתלמידי החת"ס

מוריה - שנה אחת עשרה גליון ז-ח קכז (קכח תמוז) תשם"ב דף פט

 

ידוע בכל המקומות ובכל הזמנים התנהגו הקהילות עפ"י ראשי העדה טובי העיר וחבר העיר.

שמעון בן משה סופר,  שו"ת מכתב סופר סימן ה'