מעלת החכם

...למעשה אם יש מי שחושש לנידוי התלמידים אני אומר שהוא תלמיד, ואם לפעמים כותב בקצת שגגות לא מפני זה יוצא מגדר תלמיד, לפי שהוא גר ומנעוריו לא גדל על לשון הקודש.  והלל היה אומר מלא אין מים שאובין שחייב אדם לומר בלשון רבו, כך היה הגרסא בנוסחאות ישנות אין באל"ף, ולפי שהיו שמעיה ואבטליון גרי צדק ולא היו יכולין לומר מלא הין והיו אומרים אין, הלל שלמד מהם היה אומר בלשונם.  ומדקדקי הלשון השיבו כמה תשובות על רבי אלעזר הקליר שהיה מגדולי התנאים שמצאו בפיוטיו כמה שגגות לפי הדקדוק, לפי שאין זה פוגם מעלת החכם אם אינו יודע דקדוק הלשון והמלות. וכתב שמעון נר"ו.

[שו"ת התשב"ץ לר' שמעון בר צמח דוראן – חלק ראשון סימן לג]

 

 

 

Mail to: tziburby@gmail.com