מהו למנות זקינים לדברים יחידים

מהו למנות זקינים לדברים יחידים?

נימשעינה מן הדא:

 רב מניתיה רבי להתיר נדרים ולראות כתמים.

מן דדמך, בעא גבי בריה מומי בכורות.

אמר לו:

 איני מוסיף לך על מה שנתן לך אבא.

 א"ר יוסי בי רבי בון:

 כולא יהב ליה;

 לדון יחידי, ולהתיר נדרים, ולראות מומין שבגלוי.

 מן דדמך, בעא גבי בריה מומין שבסתר.

 א"ל איני מוסיף לך על מה שנתן לך אבא.

 אע"ג דאת אמר "ממנין זקינים לדברים יחידים",

 והוא שיהא ראוי לכל הדברים.

 כהדא:

 ר' יהושע בן לוי מני לכל תלמידוי,

 והוה מצטער על חד דהוה בכי בעיינוי,

 ולא הוה יכול ממנייתיה.

 וימניניה לדברים יחידים?

 הדא אמרה הראוי לכל הדברים ראוי לדבר אחד,

 ושאינו ראוי לכל הדברים אפילו לדבר אחד אינו ראוי.

מהו למנות זקינים לימים?

 נישמעינה מן הדא:

 ר' חייא בר בא אתא לגבי רבי לעזר.

 אמר ליה פייס לי לרבי יודן נשייא,

 דיכתוב לי חדא איגרא,

 דאיקר ניפוק לפרנסתי לארעא ברייתא.

 פייסיה,

 וכתב ליה:

 "הרי שילחנו אליכם אדם גדול,

 שלוחינו וכיוצא בנו,

 עד שהוא מגיע אצלינו."

 ר' חזקיה ר' דוסתי ר' אבא בר זמינא

 ומטו בה משמיה דר' דוסי סבא,

 הכין כתב ליה?

 "הרי שילחנו לכם אדם גדול.

 ומה הוא גדולתו?

 שאינו בוש לומר לא שמעתי."

 

 

 

 

 

חגיגה פ"א ה"ח