מינו פרנס: במעהרין בליטא בפוזנא ובונציה

...והיינו כשמכרו בני העיר שלא מדעת (כח) פרנסיהם...אבל אם הסכימו שבעה טובי העיר...

[שו"ע או"ח קנג]

(כח) פרנסיהם. שבעה טובי העיר. [משנה ברורה על אתר]

עיין חזו"א בבא בתרא סימן ד' מס"ק י"ד עד כ"ב בארוכה כמה פרטים ופרטי פרטים בענין תקנות ציבור ורוב וז' טובי העיר...עיין שם בארוכה [חזון איש חלק ב' סימן קנג]

...לכן אם ציבור בעיר הסמיך טובי העיר הוי בעירם כגדולי הדור.

[הרב אליהו בקשי: הרשויות המקומיות ותקנות הישוב בהלכה – תורה שבעל פה בכינוס הששה עשר – מוסד הרב קוק תשל"ד דף קיט]

 

 

היו מקומות שבהן מינו פרנס לתפקיד חשוב יותר רק לאחר שהוא הוכיח את עצמו בתפקיד פחות חשוב.  במעהרין נתקבלה תקנה: "מי שלא היה בורר מדינה מימיו אינו רשאי להיות ראש מדינה".25 בליטא נתקבלה החלטה: "מי שהיה גבאי רשות לעשות אותו לעיקר קהל ומי שהי' שתי שנים עיקר קהל רשות לעשות לטובי קהל; ומי שהיה ג' שנים טובי קהל רשות לעשות ראש מדינה או ראש הקהל".26   בפוזנא דירגו את התפקידים הציבוריים בעיר והוחלט כי מותר לכל למי שנשא בתפקיד ציבורי לעלות מעלה אחת בכל פעם, אך "אסור להעלותו שני מעלות בפעם אחת".27  בונציה התמנה לועד הקטן מי ששילם סכום מס, לא גדול במיוחד, ושילם אותו במשך ארבע שנים רצופות לפחות, וזאת כדי להבטיח שיבחרו מועמדים "בעלי נסיון בנוהלי העיר".28

 

25. תקנות מדינת מעהרין ועד העלישויא תי"ג לפ"ק שיד (ג).

26. פנקס מדינת ליטא ועד ת"ל תרנה, וראה גם תקנות ניקלשבורג תקנה קטו.

27. פנקס הכשרים של קהילת פוזנא א' תשעה החלטה משנת תנ"ט לפ"ק.  וראה גם שם א' ריט החלטה משנת תל"ב לפ"ק.  כיו"ב ראה גם פנקס קהלת ברלין 47ו.

28. Separate Republic   עמ' 98.  ראה גם סעיף קמח, שמי שאינו משלם מס אינו רשאי להיות גובה מס ומסתבר Leadership Without Easy Answers שהוא גם אינו רשאי לקבל החלטות הכרוכות בהוצאות כספיות.

משטר ומדינה בישראל על פי התורה, כרך שני, סעיף קה. פרנסי הקהילות, דף 517,  נפתלי צבי יהודה בן טוביה ז"ל בך אילן, ה'תשס"ז