מאה שישבו להורות

 

אמר רבי מנא בר תנחום נכנסו מאה עד שיורו כולן.

הוריות פ"א ה"א

 

רבי אימי בשם רשב"ל מתניתא כגון שמעון בן עזאי יושב לפניהן.  מה נן מקיימין אם בשסילקן תבטלו הורייתן ואם בשסילקו אותו תבטל הורייתו אלא כי נן קיימין בשזה עומד בתושבתו וזה עומד בתשובתו הורייתן אצלו אינה הוראה שלא סילקו אותו אצל אחרים הורייה שלא סילקן.  לית הדא פליגא על רבי מנא בר תנחום דרבי מנא בר תנחום אמר נכנסו מאה עד שיורו כולן פתר לה בשלא נכנס.  אם בשלא נכנס מעכב פתר לה כרבי דרבי אמר אין לך מעכב אלא מופלא של ב"ד בלוד.  והא ר' מנא בר תנחום אמר נכנסו מאה עד שיורו כולן אף בחזירה כן או רוב כת פשיטא לך רוב מה רוב רוב ההורייה רוב המשתייר היך עבידא נכנסו מאה ומתו מהן עשרה אין תאמר רוב ההורייה חמשים ואחד ואין תאמר רוב המשתחייר ארבעים וששה.

הוריות פ"א ה"ב

 

ר' סימון בשם ר"י בן לוי למה נקרו אנשי כנסת הגדולה שהחזירו הגדוּלה ליושנה.

ברכות פ"ז ה"ג

 

אמר רבי יונתן מאה שישבו להורות אין חייבין עד שיורו כולן שנאמר (ויקרא ד) ואם כל עדת ישראל ישגו עד שישגו כולן [עד שתפשוט הוראה בכל עדת ישראל]

בבלי הוריות ד"ג ע"ב

 

...רשאי הצבור להוסיף על המנין של ע"א הסנהדרין לכל דבר שאינו כלול בסמכות השיפוטית של הטנהדרין הגדולה.  והמנין שנקבע ע"י הצבור אם אינו פחות מע"א ואם חברי הסנהדרין הגדולה כלולים בפורום הזה שנקבע ע"י הצבור, כוחו [דהיינו כח הציבור] יפה ביחס לתפקידי הייצוג של העם המוטלים על הסנהדרין עפ"י דין תורה.

...רשאים חברי הסנהדרין הגדולה לצרף אליהם חכמים מבחוץ כאשר יכולים הם לתרום מחכמתם וידיעתם לברור ההלכה. 

...בעצם נתחלק המינוי שני שלבים:

  (א) מינוי כחבר הסנהדרין הגדולה

  (ב) צירוף להרכב של ישיבת בית דין הגדול לצורך שיפוטי.

המאבק עד הסנהדרין בחודש טבת בימי הבית השני - הרב שלמה גורן, מחנים, טבת תשכ"ב

 

 ר' שמואל בר נחמן בשם ר' יונתן שמונים וחמשה זקנים ומהם שלשים וכמה נביאים היו מצטערין על הדבר הזה.

מגילה פ"א ה"ה

 

נראה שאנשי כנסת הגדולה הורכבו משלשת בתי הדין האלה שבירושלים שעל פתח הר הבית שעל פתח העזרה ושבלשכת הגזית. כי אלו היו בתי הדין העליונים בעם...

 

כן נראה גם מהספרי פרשת שופטים (פיסקא קנ"ב) שדרשו וקמת ― מבית דין, ועלית ― לבית דין, מכאן אמרו ג' בתי דינין היו שם וכו', הרי שג' בתי הדין שבירושלים היו מעל לבתי הדין שבשאר ערי ישראל...