פרנסיהם: שבעה טובי העיר

...והיינו כשמכרו בני העיר שלא מדעת (כח) פרנסיהם...אבל אם הסכימו שבעה טובי העיר...

[שו"ע או"ח קנג]

(כח) פרנסיהם. שבעה טובי העיר.

[משנה ברורה על אתר]

עיין חזו"א בבא בתרא סימן ד' מס"ק י"ד עד כ"ב בארוכה כמה פרטים ופרטי פרטים בענין תקנות ציבור ורוב וז' טובי העיר...עיין שם בארוכה

[חזון איש חלק ב' סימן קנג]

אם הציבור רוצה לרחיב את הרחוב ומוצאים הדבר לתיקון העיר, יש לדון אם יכולים להפקיע קרקעות היחידים שעל מצד הרחוב בכח ז' טובי העיר שהן כבית דין להפקיר ממונו של יחיד.

[חזון איש ב"ב ד' ט"ו ד"ה אם]

...לכן אם ציבור בעיר הסמיך טובי העיר הוי בעירם כגדולי הדור.

[הרב אליהו בקשי: הרשויות המקומיות ותקנות הישוב בהלכה – תורה שבעל פה בכינוס הששה עשר – מוסד הרב קוק תשל"ד דף קיט]

 

ואמר שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך רצונו שבכל בתי דיניך תעשה להם שופטים ותשים שרים על הדיינים עצמם ...

 [מלאכת מחשבת פרשת שופטים (דף קנב)]

 

 

Mail to: tziburby@gmail.com