בס"ד

logo2

ALL CONTENTS UNDER RESERVE

EXPLICITLY WITHOUT PREJUDICE

מלך ומושל

ומלך לא אתקרי בר כד אינון מתרבין לגביה מתברכן.  ומלכא אימתי אתקרי מלך כד רברבנוי אתיין לגביה.  עיין פדר"א (פרק שלישי) שאין מלך אלא אם העם ממליכין אותו.  כי ענין מלך הוא שאין מלך בלא עם.  אכן יש מושל ומלך.  מושל היינו שמושל שלא מרצון העם והוא מנהיגם למעלה מדעתם.  אבן ענין מלך היינו שהעם מסכימים להמליכו בהתבוננם שתכלית טובם הוא כאשר יתנהגו על פיו.  ודעתו הוא דיעה כוללת של כל העם ויוכל להלוך נגד רוח כל אחד ואחד.  וזה הוא אחר הסתעפות המידות ושוב בהתכללותם יחד אז יראה שבשרשם הם אחד ורק מה שבהסתעפותם זה לצד זה וזה לצד זה שלא יכירו להתבונן שרשם.  ומצד זה נדמה להם שהם נפרדים...

תפארת החנוכי, ביאור על ספר הזוהר הקודש לרבי גרשון חנוך הענוך מראדזין, פרשת עקב

-

 

http://www.tzibur.org  tziburby@gmail.com

FACEBOOK

 

 

Seal

COPY-CLAIM by:jdh™

סימן הק' יונתן:אמרכל