רוח הקודש של נעשה ונשמע

והנה יש בכלל ישראל ב' כוחות, כח הציבור וכח היחיד, וכח הציבור הוא על ידי הרגשת הלב ורצון להצטרף אל הציבור כדמצינו אצל פרשת שקלים לתרומת המשכן שהוא דוקא באופן של כל נדיב לבו ]שמות כ"ה[ ואפ"ל שרוח הקודש של נעשה ונשמע הוא רוח הקודש של כוחא דציבורא ובכן לא הי' באפשרי כי אם ע"י שכל אחד מישראל צירף עצמו להכלל בכל לבבו, ועי"ז זכו לרוח הקודש של נעשה ונשמע היינו דיבור הכללי של קבלה.

וקבלה זו באופן השתתפות של כח הציבור מבטיח הנשמה של כח הציבור לנצח עד ביאת גואל צדק, ולכן על קבלה אמיתית כזו לא שייך חזרה כי אף אם יחזור ח"ו איש מישראל על הקבלה הרי הוא חוזר רק לעצמו, ואי אפשר לו לחזור על הקבלה בתוך הציבור שקבלה זו נוגעת בעומק לבו יותר, מהחזרה שהוא חוזר כשהוא מצד היחיר. ולכן היחיד לעד ולנצח יש לו קשר וכפרה מתוך כח דציבורא כדמצינו אצל קרבנות ציבור של יום הכיפורים.

[בנים למקום לר' אברהם משה ראבינאוויטץ מסקאליע]

 

 

Mail to: tziburby@gmail.com