רבי טרפון טאה

וכי רבי טרפון אביהן של כל ישראל לא טעה בין תקיעת הקהל לתקיעת קרבן?

 דתני (במדבר י) ובני אהרן הכהנים יתקעו בחצוצרות.

 תמימים ולא בעלי מומין; דברי ר' עקיבה.

 אמר לו רבי טרפון:

 אקפח את בניי אם לא ראיתי אחי אמי חיגר באחת מרגליו עומד בעזרה וחצוצרתו בידו ותוקע.

 אמר לו ר' עקיבה: רבי, שמא לא ראיתה אלא בשעת הקהל?

 ואני אומר בשעת קרבן.

 אמר לו רבי טרפון:

 אקפח את בניי שלא הטיתה ימין ושמאל.

 אני הוא שראיתי את המעשה, ושכחתי,

 ולא היה לי לפרש,

 ואתה דורש ומסכים לשמועה.

 הא כל הפורש ממך כפורש מחייו.

יומא פ"א ה"א (דף ה:

 

)