בס"ד

logo2

all contents under reserve

Explicitly without prejudice

 

שרי חמישים

 

ראשיכם שבטיכם, דברי רש"י ידועים, ראשיכם לשבטיכם, יותר יתכן, אשר שבטיכם, הוא מלשון שבט מושלים,שהוא כינוי לשררה, וכן פירוש תרגום יב"ע, ואמרכלי שבטיכון, ויפה אמר הגר"א, ראשיכם שרי אלפים, שבטיכם הם שרי מאות, זקניכם אלו שרי חמישים, ושוטריכם אלו שרי עשרות, הכופים על קיום פסקי הדיינים.  [הכתב והקבלה]

 

איכה אשא לבדי טרחכם משאכם וריבכם עיין ברש"י ורמב"ן ולפי שניהם צריך לנבון כנגד אפיקורסים ועניין תפילה עיין שם ולכן כתיב נבונים באמצע ומה שכבות רש"י ז"ל כי נבונים לא מצא קשה לומר שלא מצא בישראל אחד מאלף שיהיה נבון ונראה כי ואקח את ראשי שבטיכם רומז על נבונים ועשה מן הנבונים שרי אלפים ומן החכמים שרי מאות ומן הידועים שרי עשרות אמנם משעשה שרי חמישים היה מנהג אבותיהם בידיהם ופרשתי כזה וחמשים עלו בני ישראל מארץ מצרים אמנם כאשר ראיתי בפירוש הגאון מוולנא על ישעיהו קפיטל ג' פסוק נ'שכתב כי שרי העשרות אינם בכלל השרים עיי"ש נמצא שרי אלפים שרי מאות ושרי חמישים להטיל עליהם משאיהם טרחם וריבם ואולי כי דעת הגאון כי שרי עשרות היו שוטרים:

[אהבת תורה לר' פנחס זלמן סג"ל איש הורוויץ (בהשמטות לפרשת דברים), פאדגורזע תרס"ה]

 

שרי אלפים הם היו ו' מאות שרי מאות היו ו' אלפים שרי חמישים י"ב אלף שרי עשרות ס' אלף כדפרש"י, וקשיה איך היו עולים השרים במנין והלא כשאתה מונה ונוטל ו' מואת מס' רבוא שכך היו עולים שרי אלפים, השרי מאות שאתה נוטל מן החשבון הנשאר לא יעלה לשש אלפים וכן כלם, ופי' ריב"א דכל הני שרים היו יתרים מבני ששים כדקאמ' בפרק יש נוחלין דלא נמנו פחותים מכ' ויתרים מס', עוד י"מ דחשבון השררות קא חשיב שבתחילה נתמנו שרי עשרות ומחשובין שבהם בררו שדי חמישים ומחשובין שבהם בררו שרי מאות ומחשובים שבשרי מאות בררו שרי אלפים כדפר"ת בפ"ק דסנהדרין.  [ריב"א  עה"ת פרשת יתרו ]  

 

שרי עשרות היו מן הששים רבוא של ישראל שהיו מבן עשרים ועד בן ששים שנה אבל שרי אלפים ושרי מאות ושרי חמישים היו מן הזקנים שהיו מבן ששים ומעלה:  [בעלי התוספות עה"ת פרשת יתרו ]

 

 

 

Seal

COPY-CLAIM by:jdh

סימן הק' יונתן:אמרכל