וכן נוהגין בכל מקום שטובי העיר בעירן כבית דין הגדול מכין ועונשין והפקרן הפקר כפי המנהג.

שו"ת הרמ"א חו"מ ב א בהגה