בס"ד

logo2

ALL CONTENTS UNDER RESERVE

EXPLICITLY WITHOUT PREJUDICE

 

שטר חוב נקנה

[גר' בפ' הספינה דף ע"ז וכל הסוגיא בתוס' שם אך גירסת ה"ג מביאין בע"א] ובה"ג ופירש ר"ח ובשערי דרב היי אמר אמימר הילכתא אין אותיות נקנות במסירה מ"ט אותיות מילי נינהו ומילי במילי לא קניא ובפ' זה בורר [דף ל"א] נמי אמר ליה רבא לרב נחמן כרבי דאמר אותיות נקנית במסירה א"ל (לו) [שאני הכא] וכו' הילכך המוכר שטר חוב לחבירו או נתנו לו במתנה אינו נקנה במסירת השטר לידו שלא מכר אלא הראייה שבו ואין הראייה בתפיסת יד ולא יקנה באמירה לך חזק וקנה כדרך שאר המסירות ואומר שם [בפרק הספינה דף ע"ו] שלא יקנה עד שיכתוב לו המקנה קנה שטר פלו' וכל השיעבוד שבו וימסור לו השטר ונמצא שקנה בכתיבה ומסירה וראיתי בתשובה אחת שהשיב ר"י שאין חילוק בין כתוב על אותו שטר בין כתוב בשטר אחר קניין שטרות כדרך הזאת מד"ס אבל מה"ת אין הראייות נקנות אלא גוף הדבר הקנוי בלבד לפיכך אמר שמואל בפרק הכותב [דף פ"ו] ובפרק מי שמת [דף קמ"ז] המוכר שטר חוב לחבירו עדיין יכול למוחלו אפי' יורשו מוחלו וכבאמר שם.

[סמ"ג מ"ע פ"ב – ר' משה מקוצי מבעלי התוספות]

אמר רב פפא...כאן בדין מרומה כאן בדין שאינו מרומה כדריש לקיש דריש לקיש רמי בצדק תשפוט עמיתך וכתיב צדק צדק תרדוף הא כיצד כאן בדין מרומה כאן בדין שאין מרומה.

[בבלי סנהדרין ל"ב ע"ב]

לא שיודעים בו שהוא מרומה דא"כ אין לדונו כלל דדרשינן בפרק שבועות העדות [שבועות ל:] מדבר שקר תרחק:

[תוס' ד"ה כאן בדין מרומה]

 

וע"ע ברמב"ם

 

 

 

http://www.tzibur.org  tziburby@gmail.com

FACEBOOK

 

 

Seal

COPY-CLAIM by:jdh™

סימן הק' יונתן:אמרכל