בס"ד

שולחן שנטמא במסמר

זעיר קטן

חגיגה פ"ג ה"ח

שולחן שניטמאמלכות שאינו תקין

מטביליןמכשירין לקדושה

בשבת  הגאולה השלימה

רבי מאיר שסובר שהמלכות יחדש בזמן הגאולה

מיד המלכות יחדש ביוזמת הציבור לפני עת קץ

אשכחת אמרדפלגינן

מטמא שני לחמיםהמלכות שיקום בזמן הגאולה היא עדיין בדרגת טבול יום

 

משקין  טומאה דרבנן, וכעל"פ

                 אבל בטומאת מסמרב) דאורייתא לא

תני: שולחןא שניטמא,

מטבילין אותו בזמנו בשבת;דברי רבי מאיר.

וחכ"א: מיד.

אשכחת אמר:

על דעתיה דר"מ, מטמא שני לחמים.

על דעתון דרבנן, אינו מטמא אלא לחם אחד בלבד.

א"ר יעקב בר סיסי קומי ר' יוסה:

 ואפי' על דעתיה דר' מאיר אינו מטמא אלא לחם אחד בלבד.

תיפתר שניטמא משקין.

 

 

 

אף מן הנישואין  יכולה היא למאן במלכותא קדמאה

 

 

כמסמרא  עיין בז"ס אות ב

יבמות פ"א ה"ב

ר' יוסי אמר: אף מן הנישואין.

במחזירה תנינה, חזר בו רבי יוסי.

אמר ליה ר' פינחס:

לא כן אלפן רבי מן הנישואין?

אמר ליה: והיא קבועה גבך כמסמרא?

אמר ר' זעירא קומי ר' מנא:

יאות, אמר ר' יוסי - עד לא יחזור בה.

זעיר סביב

א) שולחן – כתר מלכות זה שולחן דכתיב בו זר זהב. [מנורת המאור נר ד כלל א חלק ב פרק ג] .

ב) ויקצף משה על פקודי החיל - ממונים על החיל ללמדך שכל סרחון הדור תלוי בגדולים שיש כח בידם למחות: רש"י על במדבר לא:יד