בס"ד

logo2

ALL CONTENTS UNDER RESERVE

EXPLICITLY WITHOUT PREJUDICE

התואר "רב"

התואר "רב", או "הרב", שמהמאה הי"ד ואילך היה תוארו המיוחד של הרב הקהלתי הפרופסיונלי, סימן במאות הי"א, הי"ב והי"ג את ראש הישיבה.  בספר חסידים מדבר המחבר יותר מחמשים פעט על הרב, אולם כמעט בכל פעם שהוא משתמש בתואר זה הוא מזכיר את התלמידים; ולכן המובן של התואר הזה בספר חסידים: הוא מלמד, או ראש ישיבה; בסי' אלף תע"ח : "אם יש לאדם תלמידים יעסוק כתקנתם. וכך רב אחד טוב בעיר, ויש תלמידים טובים כתלמידיו, יעסוק בתקנתם, כמו בתקנת תלמידיו.  ואם יש לו תוספות, ואין לרב אחר תוספות, לא יאמר לא אשאיל לו ויבאו תלמידיו לפני ללמוד".  ה"ר יהודה החסיד משתמש ג"כ בתואר "חכם" כדי לציין את הלמדן המופלג, היודע לענות על כל שאלה בין במצות מעשיות בין בעניני חסידות.  לפעמים החכם הוא ראש ישיבה, ולפעמים הוא דיין.  אולם בכל הספר הגדול הזה המשקף בבהירות רבה כמעט את כל תופעות ההיים של יהודי אשכנז, אין שום זכר לרב פרופסיונלי, מאותו הטיפוס שאנו מוצאים אחרי המאה הי"ד, גם העובדה שברוב הקהלות היו ממנים ב"ד של שלשה34, מוכיחה שמשרת רב קהלתי לא היתה ידועה בזמן הזה.

לעומת זה, החל מהמאה הי"ד יש לנו ידיעות רבות על רבנים פרופסיונליים על הדרישה שיקבלו תעודה מיוחדת (שקראו לה בשם "היתר הוראה" או "סמיכה"), על סכסוכים בין רבנים בטענת הסגת גבול, ועל הופעת הרב הקהלתי, המושל בכיפה, מקפיד על כבודו בעקביות, ומאיים בחרם ובשמתא כגדול הדור).  במאה הט"ו היו מלחמות דברים ומחלוקות עצומות בין רבנים שונים, שהביאו לידי שערוריות רציניות.  ואעפ"י שהופעתו והשתרשותו של הרב הפרופסיונלי לא היתה הסיבה היחידה לסערת המחלוקת (כפי שאוכיח בע"ה במקום אחר), היתה בכל זאת אחת הסיבות העיקריות.

תשובות התוספות – מתוך המבוא (מהדורת אגס)

 

34 בס' המסעות של ר' בנימין מטודילה מזכיר הוא לרוב שלשה גדולים בכל קהלה בדרום אירופה.  ע, ס, ראב"ן דף קי"א ע"ב: "אם הקהל בוררין א' או ב' או ג' מומחים ממנים אוחם עליהם לדון":  מרדכי ב"מ ס' תנ"ז: "ולכך נהגו שכל דבר הנעשה ברבים אין צריך קנין... ושלשה טובי העיר חשובים כמו כל העיר"; תשובת רש"י בתשו' מיי' לס' כ"ו: "וכל שלשה שנתמנו שופטים על ישראל הרי הן כב"ר של משה".  מהמקורות הללו נראה שהיו ממנים, לרוב, שלשה דיינים בקהלה.  על רבות מהשאלות שנשלבו למהר"ם ישנן ההתימות של ב"ד של שלשה; ואפילו ה"ר אשר ב"ר יחיאל חותם שאלות ביחד עם עוד שני תלמידי חכמים. עי' ד"ב עמ' 205; שם עמ' 322.  והשוה גזירות אשכנז וגרפת, הוצ' א. מ. הברמן עמ' כ"א.

*

Seal

COPY-CLAIM by:jdh

סימן הק' יונתן-בן-אליעזר:אמרכל, שר