טובי הקהל כנשיאים

כל טובי הקהל הם על קהלם כנשיאים וכל מעשיהם קיימים ומי יבא להרהר אחריהם.

שו"ת פני יהושע ב צט