טובי העיר הוו כמו גדולי הדור

עיין היטב בתשובות מיימוניות שופטים סי' יד דרבינו תם בתשובותו כתב דבפני טובי העיר הוי כמו בפני חבר העיר ומהר"ם המשך:  וטעמא נראה לי דטובי העיר הוו כדיינים למה שהבררו כמו גדולי הדור, ובכל מקום הפקרו הפקר במגדר מילתא ותקנתא, הכי נמי טובי העיר בעירם דעלייהו סמכי כל בני העיר וכל הנסמכים עליהם, וכמו חבר העיר דאמרינן בפרק בני העיר אם יש שם חבר העיר תתן לחבר העיר, וטעמא הוי משום דבתרייהו גרירי בעל כרחן וכו'".  וע"ע פירוש הרמב"ם למשניות סוף בבא בתרא וחידושי הרשב"א נדרים שם.

[סנהדרי גדולה למסכת סנהדרין כ"ד ע"ב ( דף פא, הערה 150)]