תורה לשמה כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה.  ובג' הגירסא כולנו יודעי שמך ועוסקי תורתך, הנה גירסת הרי"ף הוא אזיל לשיטתו דמברכין "על" דברי תורה היינו הלכות פסוקות נשמעים מן התורה, והנה צריכים ללמוד תורה לשמה, לשמה היינו כשמה תור"ה שמה, להורות אותנו את הדרך אשר נלך בה ואת המעשה אשר נעשה, והיינו תורה לשמה לעשות את אשר נלמדו משנה הלכה לאמיתה, וגירסא שלפנינו בגמ' הוא לעסוק בד"ת היינו פלפול וקוב"ה חדי בפלפולא אפילו אינו לאמיתו אמרז"ל [שהש"ר פ"ב טו] זה אומר בית אב של הלכה וזה אינו אומר בית אב של הלכה אעפ"כ פטטייא דאורייתא טבין הנה טוב הוא אבל אינו לימוד לשמה, הנה מברכין ועוסקי תורתך ואין אומרים לשמה, כי לעולם יעסק אדם וכו' [בבלי פסחים נ:] והבן הדבר.

ספר מגיד תעלומה השלם על הרי"ף בבלי ברכות דף ה' ע"ב [דף נ בדפוס בני ברק]

מאת ר' צבי אלימלך שפירא אבד"ק דינוב 

 

Mail to: tziburby@gmail.com