בתחילה בררו שרי עשרות

בתחילה בררו שרי עשרות, ומתוכם  בחרו שרי חמישים, ושרי המאות נבחרו משרי החמישים וכו'

[דעת זקנים מבעלי התוספות (שמות יח,כא)]

 

נ"ל שכמה חילוקים יש בין בחירות שלנו ובין הבחירות שלהם.

 הם מצבעים למפלגה, והנבחר אינו בנוכח -  אנחנו בוחרים איש מתוך המצבעים (העדה). [ז"ק]

בחירת הסנהדרין היתה בדרך שנבחרו הזקנים בימי משה.

[אוצר ישראל ערך סנהדרין (דף 226)]

חשבון השררות קחשיב דתחילתן נמנו שרי עשרות, ומהחשובין שבהם נמנו לשרי חמישים, ומהחשובין שבהם נמנו לשרי מאות ומשרי מאות בירר החשובין לשרי אלפים ע"כ.

[בעלי התוספות פרשת יתרו (מובא במשלי הצדיקים)]

בתחילה בררו שרי עשרות, ומתוכם  בחרו שרי חמישים, ושרי המאות נבחרו משרי החמישים וכו'

[דעת זקנים מבעלי התוספות (שמות יח,כא)]

ועל כרחך התוספות מפרשים שהיו לכל אחד מדייני ישראל מיוחדים אליו עשרה מיוחדים.  וכענין זה ימצא מספר השררות כך שהיו מיוחדים לכל דיין עשרה אנשים, וגם נ' ומאה ואלף.

]גור אריה פרשת יתרו[

...איש בשם משה התערב בדבר, הכריז בחירות חדשות להנהגת הקהילה, הוצעו מועמדים בחתימת הציבור הרחב ונבחרו שבעה טובי העיר.  אלה התאספו וקבעו את סדרי הקהילה ובייחוד את מכסת מס הגאבילה.  ייתכן שזוהי ההסכמה החדשה שנחתמה בי"ב טבת תר"י (1849) [ק"ק איזמיר].]שבט ועם ר' דוד סיטון – סירה שניה ה (י) דף 326 (מורשת ירושלים תשמ"ה)