צריך לשכנע את טובי הקהל

וכל זה בבית כנסת של יודעי ספר, וכ"ש חסידים ואנשי מעשה, היודעים מחשיבות הענין.  אבל במקום שאין יודע מזה כלל, צריך המהדר מקודם לשכנע את טובי הקהל שיקבלו ע"ע תקנה זו, ואח"כ יוכל לעקב את הש"ץ.  ואם אין טובי הקהל מסכימים, יקראם לד"ת.  וטענה חזקה בפיו שבית הכנסת נחשב לרכוש השותפין (כשו"ע יו"ד סי' רכ"ד), ובחצר השותפין צריך כל א' להשתמש כדרך שאמשי המקום משתמשים בו (כשו"ע חו"מ קסא, ה), והרשות בידי המהדר לדרוש שתפלתו תתקבל ביותר, כנ"ל בשם שו"ת מן השמים, והר"ן, וס"ח.  וכמו שנתבאר.  – שו"ר בשו"ת להורות נתן (ח"ד סי' לב) שהכריע בן להלכה דגם יחיד יכול לעכב.

והקב"ה יערה רוח טהרה על עמו ישראל, ויקבל תפילותהם ברחמים וברצון.

שו"ת משנת יוסף, ח"ד סי' ג', חיוב טבילת עזרה על ש"ץ, ר' יוסף ליברמן, ראש ישיבת "כולל שומרי החומות", ירושלים תש"ס